Welsh Government

DYMA'r tîm sy'n llywio Gweledigaeth Gogledd Cymru i roi hwb i'r economi a chreu miloedd o swyddi a fydd yn trawsffurfio'r rhanbarth am genedlaethau i ddod.

programmeoffice.jpg

Dan arweiniad Alwen Williams, bydd Swyddfa Rhaglen Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru yn llywio'r gwaith o ddatblygu'r saith rhaglen sy'n ffurfio Cynllun Twf Gogledd Cymru, sydd werth £1bn.

Wedi'u lleoli yng Nghanolfan Busnes Conwy yng Nghyffordd Llandudno, eu nod fydd denu buddsoddiad masnachol ac adeiladu achosion busnes ar gyfer prosiectau blaenoriaeth yn 2020, cyn gosod y sylfeini ar gyfer cyflawni o'r flwyddyn ddilynol ymlaen.

A hithau'n gyn Uwch Reolwr Ardal i Openreach yn Llundain a De-ddwyrain Lloegr, ac yn gyn Gyfarwyddwr BT Cymru, bwriad Alwen yw cydweithio â'r holl ddiwydiannau a sicrhau bod y Cynllun Twf yn cael effaith gadarnhaol ar yr amgylchedd, trafnidiaeth, addysg a llu o sectorau eraill.

Yn ymuno â hi fydd Stuart Whitlfied, Rheolwr y Rhaglen Ddigidol; Henry Aron, Rheolwr y Rhaglen Ynni; David Matthews, Rheolwr Tir ac Eiddo; Hedd Vaughan-Evans, Rheolwr Gweithrediadau a Nia Medi Williams.

"Gan fod y Swyddfa Rhaglen bellach yn ei lle, rydym yn barod i symud ymlaen a pharhau â gwaith gwych Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru," meddai Alwen, sy'n byw yn yr Wyddgrug gyda'i gŵr, Damian.

"Mae cyfrifoldeb mawr arnom, ond rydym yn barod am yr her ac wedi cymryd camau breision yn barod wrth gwrdd â grwpiau ac unigolion allweddol yn y sector preifat a chyhoeddus.

"Dros y misoedd nesaf, bydd y rhaglenni'n dechrau datblygu, gydag achosion busnes amlinellol wedi'u ffurfio a chyllid wedi'i sicrhau i ddechrau cyflawni'r prosiectau o 2021.

"Ond, nid yw'r Weledigaeth ar gyfer y Gogledd wedi'i chyfyngu i'r Cynllun Twf - er pa mor ganolog yw hwnnw - oherwydd mae nifer o gynlluniau eraill ledled y chwe sir a'r tu hwnt a fydd yn help i roi hwb i'r economi ac ymblethu er lles y rhanbarth am genedlaethau i ddod."

Ychwanegodd: "Byddwn yn manteisio ar hynny, yn gweithio gyda'n gilydd ac yn dwyn ynghyd y blynyddoedd o gydweithio a chynllunio sydd wedi'i wneud gan y Bwrdd Uchelgais, Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU a rhanddeiliad eraill.

"Edrychwn ymlaen at y daith sydd o'n blaenau gan ddiolch i bawb, yn enwedig aelodau'r Bwrdd Uchelgais, am eu cefnogaeth."

Mae gan y Rheolwyr Rhaglen newydd gyfoeth o brofiad mewn diwydiannau amrywiol ac maent yn edrych ymlaen at ddechrau'r daith.

Mae David Matthews, cyn brisiwr a rheolwr datblygiadau masnachol, yn aelod o'r Royal Institute of Chartered Surveyors ac mae wedi gweithio i gynghorau Conwy a Sir Ddinbych o fewn tir, eiddo ac adfywio.

Bu Henry Aron yn arwain ar bolisi morol i Cyfoeth Naturiol Cymru, gan reoli rôl y sefydliad gyda Wylfa Newydd. Yn flaenorol, bu'n darparu prosiectau newid hinsawdd ar gyfer cynghorau Norfolk a Dorset a bu'n rheoli prosiect a ariannwyd gan yr UE ar gyfer Cyngor Cefn Gwlad Cymru.

Yn gyn aelod o adran Datblygu'r Economi a Chefnogi Busnes Cyngor Sir Ddinbych, mae Stuart Whitfield hefyd wedi cydlynu prosiectau ymchwil a datblygu mewn technolegau trydanol a chemegol uwch, gan weithio mewn partneriaeth â diwydiant ac academia. Yn ogystal, mae wedi gweithio ar brosiectau datblygu gwledig ac o fewn logisteg a gwasanaethau ariannol.

Dywed Hedd Vaughan-Evans, a fydd, fel Rheolwr Gweithrediadau, yn uno'r tîm wrth gydlynu a chyflawni'r Weledigaeth, eu bod wedi'u lleoli'n dda i gymryd mantais ar y cynnydd sydd wedi'i wneud wrth sicrhau Penawdau'r Telerau gyda Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU yr hydref diwethaf.

"Fy rôl i yw cefnogi'r gwaith o gydlynu, datblygu a chyflawni Gweledigaeth Twf Gogledd Cymru, gan sicrhau bod gennym y lefelau cywir o adnoddau, llywodraethu a rheolaeth i yrru'r rhaglenni, sydd eisoes yn eu lle, ymlaen," meddai Hedd, sy'n frodor o Ruthun ac sydd wedi dychwelyd i'r ardal yn dilyn cyfnod llwyddiannus fel Cyfarwyddwr Cynorthwyol ar gyfer Perfformiad a Thrawsffurfio yng nghyngor Cherwell yn Swydd Rydychen.

"Mae gennym dîm gwych a gydag Alwen wrth y llyw rydym mewn lle da i ddechrau adeiladu perthnasau a denu cefnogaeth a diddordeb a fydd yn symud y Cynllun Twf yn ei flaen."

Ychwanegodd y Cynghorydd Dyfrig Siencyn, cadeirydd Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru ac Arweinydd Cyngor Gwynedd: "Gan fod y Swyddfa Rhaglen bellach yn weithredol gall y gwaith ddechrau o ddifri.

"O'r Cais Twf i'r Cynllun Twf ac ymlaen i'r lefel nesaf, cyflawni'r rhaglenni ac adnabod mentrau eraill fel rhan o Weledigaeth Twf ehangach er mwyn cynhyrchu mwy o swyddi, ffyniant economaidd a chyfleoedd i deuluoedd, busnesau a phobl o bob oed yn y Gogledd."

Am ragor o wybodaeth, ewch i'r wefan: www.northwaleseab.co.uk/cy. Fel arall, anfonwch e-bost at info@buegogleddcymru.co.uk neu dilynwch Fwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru ar y cyfryngau cymdeithasol: @BUEGogleddCymru (Cymraeg) neu @NorthWalesEAB (Saesneg).

Share this page


Print this page