Welsh Government

Mae ALWEN WILLIAMS yn "dod adref" i helpu i yrru Cynllun Twf Gogledd Cymru, sydd werth £1bn, yn ei flaen.

alwen4.jpg

Yn dilyn 24 mlynedd gyda'r cwmni telathrebu mawr, BT, bydd Alwen yn dechrau yn ei swydd newydd fel Cyfarwyddwr Rhaglen Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru ym mis Ionawr.

Yn wreiddiol o Wytherin, ger Llangernyw, mae hi'n edrych ymlaen at arwain Swyddfa Rhaglen a fydd yn cydlynu'r Cynllun Twf o 2020 ymlaen.

Bellach yn byw yn yr Wyddgrug gyda'i gŵr, Damian, mae Alwen yn barod am yr her ac yn awyddus i ddechrau arni.

"Mae gadael BT a'r sector preifat ar ôl bron i chwarter canrif yn gam mawr, ond dyma'r swydd iawn ar yr adeg iawn", meddai Alwen.

"Rwy'n cael dod adref ar ôl bod i ffwrdd am nifer o flynyddoedd. Yn bersonol, yma fu adref i mi erioed; ond, yn broffesiynol, rwyf wedi bod yng Nghaerdydd ac yn Llundain am dros ddegawd, felly bydd dychwelyd yma'n wych."

Ychwanegodd: "Rwy'n wirioneddol gyffrous am y rhaglenni, ac eisoes wedi buddsoddi yn y weledigaeth gan fy mod yn dod o'r rhanbarth ac yn benderfynol o gynorthwyo gyda'i lwyddiant.

"Mae'n bwysig i mi ym mhob ystyr, yn enwedig o ran hybu economi Gogledd Cymru."

A hithau ar hyn o bryd yn Uwch Reolwr Ardal i BT Openreach yn Llundain a De-ddwyrain Lloegr, ac yn gyn-Gyfarwyddwr BT Cymru, dywed Alwen bod y rhaglen cysylltedd digidol yn un sy'n agos at ei chalon.

Fodd bynnag, mae'r cyn-ddisgybl yn Ysgol Dyffryn Conwy, Llanrwst yn mynnu bod gan bob prosiect werth sylweddol i'r chwe sir.

"Yn fy ngwaith gyda BT, rwyf wastad wedi bod ar ochr y sector preifat o'r bwrdd; mae'r swydd hon yn golygu cydweithio gyda phob diwydiant, gan weithio i greu swyddi, refeniw a chael effaith gadarnhaol ar yr amgylchedd, trafnidiaeth, addysg a nifer o feysydd eraill", meddai Alwen.

"Mae'r themâu allweddol yn cefnogi twf economaidd hirdymor, felly yr her yw eu sianelu mewn partneriaeth â'n budd-ddeiliaid.

"Dan arweiniad y Bwrdd Uchelgais - sydd wedi gweithio'n hynod galed i gyrraedd y pwynt yma - ac ochr yn ochr â Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru, mae'r ymdeimlad o gydweithio ac undod sydd wedi'i feithrin ar hyd yr amser yn rhoi sylfaen gadarn i symud ymlaen."

Mae Alwen hefyd yn awyddus i gasglu adborth pellach ac ymgynghori gydag amryw feysydd a'r cyhoedd.

"Nid yw'r Cynllun Twf a'r weledigaeth ehangach ar gyfer y Gogledd yn ddeialog unffordd; yn wir, mae'n gyfle i gynnwys pob dinesydd sy'n byw yma ac i annog trafodaethau go iawn ar yr hyn sy'n gweithio iddyn nhw," meddai Alwen.

"Mae Gogledd Cymru yn lle gwych i fuddsoddi, ac wrth i ni roi isadeiledd y rhaglenni yn ei le, bydd yr ymgysylltu hwn yn hanfodol."

Ychwanegodd: "Mae'r £240m sydd wedi'i ymrwymo gan Lywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru yn gyfran fechan o'r uchelgais cyffredinol o £1bn, felly byddwn yn ceisio cael rhagor o fuddsoddiad o'r sector preifat ac yn gwneud hynny mewn modd strategol, fel ein bod yn gweld twf ar draws mwy nag un diwydiant."

Ymysg y swyddi eraill a fydd yn llunio'r Swyddfa Rhaglen, bydd Rheolwr Rhaglen Digidol, Rheolwr Rhaglen Ynni, Rheolwr Rhaglen Tir ac Eiddo, a Rheolwr Gweithrediadau.

Byddant o gymorth wrth oruchwylio rhaglenni ynni carbon isel, gweithgynhyrchu uwch, diwydiannau ar y tir (amaeth a thwristiaeth), tir ac eiddo, sgiliau a chyflogaeth, cysylltedd digidol, a thrafnidiaeth strategol, a fydd yn cael effaith gadarnhaol ar ddegau o filoedd o aelwydydd, busnesau a sefydliadau ledled y rhanbarth.              

"Pan fydd y tîm wedi'i sefydlu, gallwn ddechrau mireinio'r cynlluniau a chyflawni'r prosiectau", meddai Alwen.

"Dydyn ni ddim yn mynd i fynd ar ofyn busnesau, yr hyn sy'n bwysig yw gweithio gyda'n gilydd er budd economaidd y rhanbarth cyfan, a chenedlaethau'r dyfodol."

Ychwanegodd: "Mae'r Bwrdd Uchelgais a minnau am i bobl ddod gyda ni ar y siwrne hon.

"Rydym ni'n wynebu heriau, ond rwy'n angerddol am y Cynllun Twf ac yn hyderus yn y rhaglenni a'r themâu y mae wedi'u cyflwyno; mae tân yn fy mol, ac ni allaf ddisgwyl i ddechrau arni."

Croesawyd Alwen gan Dyfrig Siencyn, Cadeirydd y Bwrdd Uchelgais ac Arweinydd Cyngor Gwynedd, a ddywedodd y bydd yn ffigwr a fydd yn ysbrydoli'r Cynllun Twf.

"Mae Alwen wedi gwneud ei marc yn y sector preifat yn ei nifer o flynyddoedd gyda BT, ac rwy'n hyderus y bydd yn gwneud yr un fath fel Cyfarwyddwr Rhaglen," meddai'r Cynghorydd Siencyn.

"Mae hi'n apelgar, mae ganddi feddwl strategol ac mae ei chariad at Ogledd Cymru yn amlwg. Edrychaf ymlaen at gydweithio â hi, ac ar ran y Bwrdd Uchelgais, hoffwn ei llongyfarch ar y swydd newydd ganolog hon."

Am ragor o wybodaeth, ewch i www.northwaleseab.co.uk/cy neu dilynwch @NorthWalesEAB neu @BUEGogleddCymru ar y cyfryngau cymdeithasol.

Share this page


Print this page