Welsh Government

Awgrymiadau gwych ar gyfer dewis enw parth

top tips for choosing a domain name

Gall y broses o ddewis enw parth ar gyfer gwefan eich busnes fod yn un anodd. Mae sawl peth i'w ystyried – o'r gallu i'w gofio i'r materion hawlfraint posibl.

Ac yn aml bydd yn rhaid i chi ymdrin â'r materion hyn nes y gallwch ddod o hyd i enw sy'n bodloni'r holl feini prawf.

Felly dyma ychydig o awgrymiadau i'ch cynorthwyo i ddewis eich enw parth.

 

Cadw pethau'n syml

Ni fydd unrhyw un yn debygol o gofio enw parth hir a chymhleth, sy'n llawn rhifau, cysylltnodau neu slang ('Keir' yn lle 'Ceir' a 't' yn lle 'ti') oni bai fod gennych chi frand wedi'i sefydlu'n barod.

Rydych eisiau i bobl feddwl am eich gwefan chi yn gyntaf (yn hytrach na'ch cystadleuwyr) ac rydych eisiau iddo fod yn hawdd dod o hyd iddo. Felly'n gyffredinol, mae enw byrrach yn well. Edrychwch ar ein safle ni er enghraifft, mae bwrdduchelgaiseconomaiddgogleddcymru.co.uk *ychydig* yn hir! Ac yn anodd ei ddarllen. Felly mae buegogleddcymru.co.uk yn ddewis llawer gwell, yn fyrrach, yn haws ei ddeall ac yn amlwg ein bod yn ymwneud â Gogledd Cymru.

Os ydych chi angen elfennau megis rhifau neu gysylltnodau yn eich enw parth, ystyriwch gofrestru gwahanol amrywiadau er mwyn bod yn ddiogel. Felly os bydd pobl yn chwilio am amrywiad o'ch enw parth, gallwch arwain y rhain at eich safle gwirioneddol.

 

Pwy ydych chi'n ei dargedu?

Os yw eich busnes yn un lleol, efallai y byddai'n allweddol cynnwys eich lleoliad yn eich enw parth. Ystyriwch ddefnyddio eich tref neu ranbarth er mwyn ei gwneud yn haws i gwsmeriaid lleol ei ganfod a'i gofio.

Neu os ydych chi'n arbenigo mewn gwasanaeth neu gynnyrch penodol, yna efallai y dylech ystyried cynnwys hynny yn eich enw parth.

Ceisiwch ddefnyddio geiriau allweddol sy'n disgrifio eich busnes a'r gwasanaethau yr ydych yn eu cynnig a chynnwys y geiriau allweddol y bydd pobl yn eu nodi wrth chwilio am eich cynnyrch neu wasanaethau. Mae hyn yn gymorth i wella eich safle mewn peiriannau chwilio (sy'n cynyddu traffig) ac yn gwneud mwy o synnwyr i'ch cwsmeriaid.

 

Gwnewch ymchwil

Sicrhewch nad oes materion o ran nod masnach neu hawlfraint yn gysylltiedig â'r enw parth yr ydych eisiau ei ddefnyddio neu nad yw'n cael ei ddefnyddio gan gwmni arall.

Os yw'r enw parth ar werth, yna mae ar gael i chi ei brynu, ond gwiriwch nad yw'n amharu ar enw busnes arall. Siaradwch â gweithiwr proffesiynol os oes gennych chi unrhyw bryderon ynglŷn â nod masnach neu ddeunydd hawlfraint.

Dylech ymchwilio elfennau eraill o'ch enw hefyd.... a oes cyfrifon cyfryngau cymdeithasol ar gael gan ddefnyddio'r un enw?

Mae'n dda ar gyfer eich brand os gallwch aros yn gyson ar draws yr holl gyfryngau gwahanol. Rydym yn defnyddio BUEGogleddCymru ar draws ein gwefan, cyfrifon Twitter, Youtube a Facebook, felly dim ond un enw y mae'n rhaid i bobl ei gofio.

 

Defnyddio estyniad enw parth priodol

Yr estyniad enw parth mwyaf cyffredin ac adnabyddus ledled y byd yw .com.

Efallai y bydd yn anoddach canfod enw parth yr ydych ei eisiau gyda'r estyniad .com gan mai dyma'r estyniad sydd wedi bod ar gael am y cyfnod hiraf. Mae .co.uk hefyd yn estyniad poblogaidd, felly'r ddau opsiwn yma yw'r dewisiadau gorau er mwyn eu gwneud yn hawdd eu cofio. Ond peidiwch ag anghofio am yr estyniadau eraill a allai weithio'n dda ar eich cyfer chi.

Gallech ddefnyddio .wales neu .cymru i hyrwyddo eich busnes o Gymru. Mae'r rhain yn estyniadau eithaf newydd ond maent yn gweithio'n dda ar gyfer sawl sefydliad yng Nghymru megis llyw.cymru, gogleddddwyraincymru.cymru a s4c.cymru. Yr opsiynau eraill y gallech eu defnyddio yw .net, .biz, .co.... (mae'r rhestr yn faith) ond sicrhewch ei fod yn gwneud synnwyr ar gyfer eich busnes chi.

Os ydych chi'n credu eich bod eisiau enw parth .com, .co.uk a .cymru, cofiwch nid oes angen creu gwefan ar gyfer pob parth. Dim ond anfon unrhyw barthau ychwanegol ymlaen i'ch prif wefan. Bydd hyn hefyd yn eich cynorthwyo i ddiogelu eich brand, gan atal eich cystadleuwyr rhag cofrestru amrywiadau o'ch enw parth, ac i sicrhau bod cwsmeriaid yn cael eu cyfeirio at eich gwefan chi.

 

Creu brand

Rydym wedi crybwyll diogelu eich brand yn y pwynt diwethaf, ac mae creu brand gyda'r enw parth yn bwysig iawn.

Pe bai rhywun yn sôn am Google neu ebay, byddai pawb yn adnabod y brand ar unwaith. Nid yw'r rhain yn enwau cyffredin, maent yn unigryw a dyna pam ein bod yn cofio'r enwau hyn yn hawdd.

Bydd sicrhau nad yw eich enw parth yn defnyddio geiriau allweddol cyffredin yn golygu y bydd mwy o bobl yn debygol o gofio eich busnes.

 

I dderbyn mwy o erthyglau fel hyn, cofrestrwch i dderbyn ein newyddlen.

Share this page


Print this page