GogleddCymru_NorthWales_FinalDeal_GrowthDeal

Cyfarfu Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru (y Bwrdd Uchelgais) yr wythnos ddiwethaf gan roi ei gefnogaeth i symud ymlaen gyda'r pum rhaglen sy'n llunio'r Cynllun Twf gwerth £1bn, gyda buddsoddiad o £240miliwn gan Lywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru yn sail iddo. 

 

Mae'r rhaglenni hyn yn cynnwys ynni carbon isel, arloesi mewn gweithgynhyrchu gwerth uchel, bwyd-amaeth a thwristiaeth, cysylltedd digidol a thir ac eiddo.  

 

Mae'r cynnydd yn adlewyrchiad o sut mae'r rhanbarth wedi gweithio gyda Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru i ddiffinio portffolio o fuddsoddiadau, ac unwaith y byddant wedi eu cymeradwyo yn llawn, bydd y gwaith yn dechrau y flwyddyn nesaf.

 

Bellach, mae'r Cynllun wedi'i gyflwyno i Lywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru er ystyriaeth, a disgwylir penderfyniad terfynol cyn diwedd y flwyddyn.

 

Dywedodd y Cynghorydd Dyfrig Siencyn, cadeirydd Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru ac Arweinydd Cyngor Gwynedd, bod hon yn "garreg filltir bwysig" wedi blynyddoedd o waith caled a chydweithio rhwng awdurdodau lleol y rhanbarth, colegau, prifysgolion a chynrychiolwyr y sector preifat, gyda chymorth y ddwy lywodraeth a rhan-ddeiliaid cenedlaethol. 

“Datblygwyd y Cynllun Twf i gyflawni buddsoddiad a newid cadarnhaol a hirhoedlog a fydd yn galluogi twf economaidd a chyflogaeth yn yr hir-dymor," meddai.

"Yn ystod y pymtheg mlynedd nesaf, bydd hyn yn ein grymuso i gydweithio a chymryd rheolaeth dros sut rydym yn buddsoddi yn ein dyfodol. Mae'n gyfle unigryw i wneud penderfyniadau buddsoddi yn lleol ac arddangos y gwerth a ddaw yn sgil hyn.

"Yn y pendraw, fel rhan o raglen fuddsoddi ehangach, bydd y Cynllun Twf yn ein galluogi i adeiladu economi bywiog, cynaliadwy a chynhwysol i ni i gyd yn y Gogledd."

 

Wedi eu gyrru gan Swyddfa Rheoli Portffolio y Bwrdd Uchelgais, sydd wedi'i lleoli yng Nghanolfan Fusnes Conwy yng Nghyffordd Llandudno, tri phrif amcan y Weledigaeth Twf ehangach i'r Gogledd yw creu hyd at 4,200 o swyddi newydd erbyn 2036, cymorth i gynyddu'r economi o £2bn-2.4bn dros yr un cyfnod, a chyflawni cyfanswm o hyd at £1.1bn o fuddsoddiad.   

 

Mae'r Cyfarwyddwr Portffolio, Alwen Williams, yn hyderus bod yr achosion busnes a gyflwynwyd i'r ddwy lywodraeth yn cwrdd â'r targedau hyn ac yn sbarduno atgyfodiad economaidd a chymdeithasol cynaliadwy pan fo'r wlad ei angen fwyaf.

"Mae ein Buddsoddiad mewn prosiectau ynni carbon isel yn ein galluogi i gyfrannu'n uniongyrchol i'r argyfwng newid hinsawdd, gan helpu i wneud y Gogledd yn amgylchedd glanach, gwyrddach, ond hefyd gan leoli ein hunain fel un o'r lleoliadau arweiniol yn y DU o fewn y sector ynni carbon isel," meddai Alwen.

"Heb anghofio ein heconomïau sylfaen o fewn amaeth a thwristiaeth, byddwn yn helpu i alluogi ac annog arallgyfeirio i wella dyfodol hir-dymor y diwydiannau allweddol hyn, gan sicrhau bod ganddynt y cyfle i ffynnu.

"Rydym yn cydnabod ac yn gwerthfawrogi ein rhwymedigaeth i gyflawni'r Cynllun Twf mewn ffordd sy'n gwella ein llesiant cymdeithasol, diwylliannol, amgylcheddol ac economaidd gan edrych ymlaen at arwain ar y buddsoddiad pwysig hwn yn ein cartref a'n rhanbarth - y Gogledd."

 

Cred Askar Sheibani, cadeirydd Grŵp Cyflawni Busnes y Bwrdd Uchelgais, y bydd cysylltedd rhwng cymunedau yn allweddol fel bydd y momentwm yn tyfu yn 2021.    

"Bydd y Cynllun Twf yn buddsoddi yn isadeiledd digidol y rhanbarth," meddai.

"Mae hyn yn hanfodol ac mae'n sail i dwf economaidd. Mae band eang ffibr cyflymder uchel dibynadwy a hygyrch a gallu 5G ledled y Gogledd yn hanfodol."

Ychwanegodd Jim Jones, cadeirydd Cyngor Busnes Gogledd Cymru a Merswy Dyfrdwy: "Mae gan Gynllun Twf sy'n cyflawni ar gefnogi busnesau a thwf cynhyrchedd ar gyfer ein busnesau bach a chanolig brodorol a'r busnesau rhyngwladol sydd wedi'u lleoli yn y Gogledd yn ei sectorau allweddol e.e. gweithgynhyrchu, twristiaeth a lletygarwch, amaeth ac ynni, botensial i gael effaith gadarnhaol unwaith mewn oes arnom i gyd."

 

Croesawodd Ysgrifennydd Gwladol Cymru, Simon Hart, y camau cadarnhaol sydd wedi'u gwneud dros yr wythnosau diwethaf, gan ddweud: “Mae Llywodraeth y DU yn gweithio ar ddod â rhagor o fuddsoddiad a chyfleoedd am swyddi i gymunedau ledled Cymru ac mae'r camau diweddaraf yng Nghynllun Twf Gogledd Cymru yn cynrychioli cynnydd gwirioneddol wrth gyflawni'r nodau hynny.

"Mae'n gyfle anferth i drawsffurfio'r rhanbarth a helpu i gydbwyso economi Cymru unwaith eto a dyna pham bod Llywodraeth y DU yn ymrwymo £120 miliwn i'r cynllun. Gan weithio law yn llaw â llywodraeth leol a busnes, byddwn yn parhau i ddatblygu'r cynllun twf a sicrhau ei fod yn cyflawni llawn botensial y Gogledd."

 

Ychwanegodd Gweinidog yr Economi a Gogledd Cymru, Ken Skates:  "Rwy'n falch o weld y cynnydd sydd wedi'i wneud ar Gynllun Twf Gogledd Cymru, sydd â'r potensial i drawsffurfio economi'r rhanbarth.

 

"Mae hyn bellach yn bwysicach nag erioed yn ystod yr amseroedd heriol iawn hyn. Hoffwn ddiolch i'r holl bartneriaid am eu gwaith caled wrth gyrraedd y cam hwn. Byddwn yn gweithio gyda Llywodraeth y DU yn awr fel y gallwn fwrw ymlaen â'r camau nesaf cyn gynted â phosib."

 

Am ragor o wybodaeth am y Cynllun Twf dilynwch @northwaleseab (Saesneg) a @buegogleddcymru (Cymraeg) ar y cyfryngau cymdeithasol.

 

Share this page

Print this page