RSP_PLA_Gwaith_Swyddi_GogleddCymru

Mae Coleg Cambria a Grŵp Llandrillo Menai wedi uno â Phartneriaeth Sgiliau Rhanbarthol Gogledd Cymru i hyrwyddo'r cynllun Cyfrif Dysgu Personol (PLA).

 

Mae PLAs yn rhoi mynediad i gyrsiau rhan-amser i unrhyw un sydd dros 19 oed ac yn byw yng Nghymru, sy'n gyflogedig ond yn ennill llai na £26,000 neu ar gontract dim oriau, sydd ar ffyrlo neu y mae risg iddynt wynebu diswyddiadau, a fydd yn galluogi iddynt ddod o hyd i gyflogaeth neu newid gyrfa.

 

Mae'r ddau sefydliad AB yn cynnig ystod o gymwysterau mewn amrywiol sectorau yn cynnwys peirianneg, adeiladu, TG, gwasanaethau ariannol, digidol a thwristiaeth a lletygarwch.

 

Wedi'i anelu at unigolion sydd am astudio ar Lefel 3 ac uwch, gan ennill sgiliau uwch ar-lein a - phan fydd hi'n ddiogel gwneud hynny - yn y dosbarth, mae eisoes wedi bod yn boblogaidd drwy brosiect peilot a lansiwyd y llynedd gan Grŵp Llandrillo Menai a Choleg Gwent.

 

Dywedodd David Roberts, Cadeirydd Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol Gogledd Cymru: "Mae'n wych gweld dau o golegau mwyaf blaenllaw y DU yn dod ynghyd i annog datblygu gyrfa a chefnogi gweithwyr sydd mewn risg pan maent ei angen fwyaf.

 

"Mae hwn yn gyfnod ansicr iawn i gynifer o bobl ledled y rhanbarth; mae'r cynllun PLA yn rhoi llwyfan iddynt ddysgu sgiliau newydd a chael mynediad i hyfforddiant a chefnogaeth o'r radd flaenaf.

 

"Gweithio gyda'n gilydd yw'r unig ffordd o oresgyn heriau eleni, ac mae hwn yn llwybr amgen, rhad ac am ddim a fydd yn rhoi cyfle i newid."

 

I'r rheini nad ydynt yn gymwys ar gyfer PLA, mae'r ddau goleg hefyd yn cefnogi'r prosiect Sgiliau i Gyflogwyr a Chyflogeion (SEE) sy'n rhoi cefnogaeth ariannol i fusnesau ledled y Gogledd i gynyddu sgiliau a gwybodaeth eu gweithwyr mewn ystod o feysydd o weithgynhyrchu uwch i ynni a gwasanaethau proffesiynol.

 

Dywedodd Vicky Barwis, Is-bennaeth ar gyfer Dysgu yn Seiliedig ar Waith ac Ymgysylltu â Chyflogwyr yng Ngholeg Cambria:

 

"Yn y pendraw, pwrpas y bartneriaeth hon yw adnabod cyfleoedd, llenwi'r bylchau sgiliau yn y Gogledd a bod yno i gefnogi'r bobl hynny sydd mewn perygl o golli eu swyddi.

 

"P'un a ydy hynny oherwydd y pandemig neu ffactorau economaidd a phersonol eraill, mae opsiynau ar gael i'ch helpu a'ch cefnogi chi wrth gyflawni yn yr yrfa yr ydych yn ei dewis."

 

Ychwanegodd James Nelson, Cyfarwyddwr Gweithredol Gwasanaethau Academaidd, Grŵp Llandrillo Menai: "Drwy ddod ynghyd rydym wedi gwneud PLAs yn fwy hygyrch i bobl ledled y Gogledd.

 

"Rydym yn gobeithio y bydd y bobl sydd wedi'u heffeithio yn cymryd mantais ar y cyllid sydd ar gael a'i fod yn rhoi ychydig o dawelwch meddwl iddynt ar yr adeg heriol hon i bob diwydiant."

 

Cefnogir y bartneriaeth gan Fwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru.

 

Am ragor o wybodaeth, ewch i Grwp Llandrillo Menai neu Coleg Cambria.

 

Am ragor o wybodaeth am Bartneriaeth Sgiliau Rhanbarthol Gogledd Cymru cliwich yma.

Share this page

Print this page