Icons in blue cogs

Bydd cynnydd tuag at fargen twf i’r Gogledd yn cymryd cam mawr ymlaen heddiw wrth i Guto Bebb AS, Gweinidog Llywodraeth y DU dros Gymru, gwrdd ag Arweinwyr Cynghorau, ASau, ACau ac arweinwyr byd busnes yn y rhanbarth wedi iddo dderbyn yn ffurfiol y Cynnig Twf gan y chwe chyngor yn y Gogledd.

Mae Cynnig Twf Gogledd Cymru yn gynigiad i fuddsoddi £1.3bn mewn 12 o brosiectau fydd yn derbyn cyllid y Cynnig Twf o £383.4m. Bydd y Cynnig yn cael ei ariannu ar y cyd gan Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU.

Mae’r Awdurdodau Lleol o’r farn y bydd Cynnig Twf Gogledd Cymru yn gweddnewid economi’r Gogledd, gan ei wneud yn gall, yn wydn ac yn gysylltiedig. Bydd y Cynnig Twf yn cael ei weithredu ar y cyd â rhaglenni annibynnol ond cysylltiedig a’r nod fydd gwella cysylltedd o ran y ffyrdd a’r rheilffyrdd yn ogystal â chysylltedd digidol. Bydd hyn yn cael ei ariannu drwy Raglenni Cyfalaf Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU.

Bydd y Cynnig Twf yn creu mwy na 5,000 o swyddi yn uniongyrchol, yn cynyddu cyfradd y busnesau sy’n cychwyn a thwf mewn BBaChau, yn cefnogi arloesedd mewn ynni ac uwch-weithgynhyrchu, yn lleihau nifer y bobl heb waith, ac ar y cyd â rhaglenni eraill a datblygiad Wylfa Newydd, yn cynyddu cynnyrch domestig gros o £12.8bn yn 2015 i £20bn yn 2035.

Bydd y Cynnig yn cefnogi cysyniad Llywodraeth Cymru o Metro’r Gogledd drwy hyrwyddo trafnidiaeth integredig o amgylch 4 chanolfan a’i fwriad yw datblygu gallu’r rhanbarth i weithio’n annibynnol i wella twf economaidd a sgiliau drwy awgrymu rhagor o ddylanwad rhanbarthol dros wasanaethau Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU sy’n cefnogi twf busnes a hyfforddiant.

Bydd yn cynnig camau i ddatblygu cyflogaeth yn ogystal â thir ar gyfer tai a nodwyd mewn cynlluniau lleol ond lle nad oes datblygiad wedi digwydd ers blynyddoedd lawer oherwydd amodau anodd yn y farchnad a chyfyngiadau eraill ar ddatblygu.

Mae’r achlysur “Gweithio Gyda’n Gilydd” yn digwydd ar yr un diwrnod â chyhoeddiad strategaeth ddiwydiannol Llywodraeth y DU, sy’n gosod gweledigaeth hirdymor o ran sut gall y DU adeiladu ar ei chryfderau economaidd a mynd i’r afael â rhai o’r heriau mawr sy’n wynebu’r DU. Mae Arweinwyr y Cynghorau o’r farn bod Cynnig Twf Gogledd Cymru wedi’i adeiladu o amgylch 10 colofn y Strategaeth Ddiwydiannol.

Beth maen nhw wedi'i ddweud...

Yn siarad cyn yr achlysur, dywedodd Guto Bebb AS, Gweinidog Llywodraeth y DU dros Gymru:

 

“Cyfle heb ei ail yw bargen twf i’r Gogledd fel y gall awdurdodau lleol a busnesau weithio gyda’i gilydd gyda Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU i ryddhau potensial y rhanbarth. Bydd y bartneriaeth unigryw hon yn helpu i atgyfnerthu’r economi leol ac mae ganddi’r potensial i greu swyddi a thwf ar draws y Gogledd i gyd. Bydd troi’r uchelgais hwn yn realiti yn ein rhoi yn y safle cryfaf posibl i wneud y gorau o’r cyfleoedd trawsffiniol ac i elwa ar fanteision Pwerdy Gogledd Lloegr.”

 

Dywedodd Ken Skates, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth yn Llywodraeth Cymru:

 

“Mae gweithio mewn patneriaeth yn hanfodol er mwyn gwella cysylltedd mewn trafnidiaeth, helpu busnesau lleol i wneud y gorau o gyfleoedd mewn cadwyni cyflenwi ac annog sgiliau sy’n gysylltiedig â gwaith yn y rhanbarth. Peth da yw bod Cynnig Twf ar gyfer Gogledd Cymru yn parhau i fod ar agenda Llywodraeth y DU ac rwyf eisiau parhau â’r ddeialog gadarnhaol rydym wedi’i magu.”

 

Yn dilyn cyflwyno’r cynnig, dyma ddywedodd Y Cyng. Aaron Shotton, Cadeirydd Grŵp Twf Economaidd Arweinwyr Gogledd Cymru ac Arweinydd Cyngor Sir y Fflint:

 

“Mae Cynghorau Sir y Gogledd yn falch o fod wedi cyflwyno cynnig twf ar gyfer Gogledd Cymru. Mae’r rhanbarth yn unfrydol wrth gydnabod yr angen i weddnewid y ffordd mae economi’r rhanbarth wedi’i strwythuro fel y gallwn gynyddu ffyniant a gofalu y bydd cyfleoedd cyflogaeth y dyfodol ar gael i bawb ledled y Gogledd. Mae’r Cynnig Twf yn erfyn hanfodol i wneud ein heconomi yn gallach, yn fwy gwydn ac yn fwy cysylltiedieg. Mae’r chwe Arweinydd Cyngor yn edrych ymlaen at weithio gyda Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU wrth inni ymdrechu i negodi bargen fydd yn cyflawni ein gweledigaeth ar gyfer economi fwy cynhwysol a ffyniannus yn y Gogledd.”

 

Dyma a ddywedodd y Cyng. Dyfrig Siencyn Is-gadeirydd Grŵp Twf Economaidd Arweinwyr Gogledd Cymru ac Arweinydd Cyngor Gwynedd:

 

“Rydym wedi cyflwyno cynnig cyffrous sy’n dod â manteision i bob rhan o’r Gogledd ac yn ychwanegu at ein cryfderau rhagorol mewn uwch-weithgynhyrchu, ynni a thwristiaeth. Rydym wedi gweithio’n agos gyda busnesau, prifysgolion a Cholegau addysg bellach i ddatblygu ein cynigion. Rydym yn dîm cryf ac rydym yn barod ar gyfer trafodaethau caled gyda’r ddwy Lywodraeth. Rydym yn edrych ymlaen at barhau yn y dasg o wneud Gogledd Cymru yn well lle i fyw a gweithio.”

Share this page

Print this page