NWMD

Wedi'i threfnu gan Gyngor Busnes Gogledd Cymru a Merswy Dyfrdwy, mewn partneriaeth â Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru, cynhelir y digwyddiad ar-lein ddydd Mercher, 4 Tachwedd. 

Jim Jones, Prif Weithredwr Twristiaeth Gogledd Cymru a chadeirydd y Cyngor Busnes fydd yn cyflwyno'r digwyddiad, a fydd yn cynnwys diweddariadau gan Swyddfa Rhaglen y Bwrdd Uchelgais ar brosiectau trawsffurfiol a fydd yn dechrau yn 2021. 

Ymhlith y siaradwyr, fydd Alwen Williams y Cyfarwyddwr Rhaglen; Stuart Whitfield, Rheolwr y Rhaglen Ddigidol; Henry Aron, Rheolwr y Rhaglen Ynni; David Matthews, Rheolwr y Rhaglen Tir ac Eiddo a Hedd Vaughan-Evans, Rheolwr Gweithrediadau. Cynhelir sesiwn holi ac ateb hefyd. 

Bydd y trafodaethau'n cynnwys y rhaglenni Cysylltedd Digidol, Datgarboneiddio Trafnidiaeth Rhanbarthol, Tir ac Eiddo Rhanbarthol - yn cynnwys cynlluniau tai ac eiddo masnachol - a'r Rhwydwaith Ynni Lleol Blaengar, sy'n annog cynhyrchu mwy o ynni adnewyddadwy lleol. 

 

Mae prosiect Porth Caergybi ar yr agenda hefyd, a fydd yn targedu gwelliannau isadeiledd a buddsoddiad a fydd yn creu swyddi ac yn gwella cysylltiadau trafnidiaeth rhwng Cymru ac Iwerddon. 

 

Dywedodd Ashley Rogers, Cyfarwyddwr Masnachol y Cyngor Busnes, fod hwn yn gyfle i dderbyn rhagor o wybodaeth ynghylch lle mae pethau arni yn sgil pandemig Coronafeirws ac yn sgil yr ymrwymiad o £240m tuag at Gynllun Twf Gogledd Cymru gan Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU y llynedd. 

 

Llofnodwyd Penawdau Telerau'r Cynllun Twf yr hydref diwethaf, ac mae camau breision wedi'u cymryd dros y flwyddyn ddiwethaf a hynny yn wyneb Covid-19 a phwysau economaidd. 

 

"Dyma'r adeg iawn i ddod ynghyd â busnesau yn y rhanbarth i arddangos yr hyn sydd wedi bod yn digwydd y tu ôl i'r llenni, yr hyn sydd ar y gweill, a sut fydd y Weledigaeth Twf yn effeithio ar y Gogledd," meddai Ashley. 

 

"Mae eleni wedi bod yn flwyddyn o heriau digynsail ond, mae'r Swyddfa Rhaglen wedi bod yn gweithio'n agos gyda rhanddeiliaid o'r byd addysg a'r sectorau preifat a chyhoeddus. 

 

"Mae ymateb da wedi bod i'r sesiwn yn barod, ac rydym yn gobeithio gweld ystod eang o gwmnïau yn ymuno â ni ar y diwrnod, er mwyn rhannu eu barn a sicrhau eu bod yn llwyr ymwybodol o'r cynnydd sy'n cael ei wneud a sut gallant elwa a chyfrannu at adfer ein heconomi - bydd cydweithio a chyfathrebu ynghylch hynny yn hanfodol." 

 

Dros y misoedd diwethaf, mae'r Swyddfa Rhaglen - sydd wedi'i lleoli yng Nghanolfan Fusnes Conwy yng Nghyffordd Llandudno - wedi bod yn brysur yn ffurfio achosion busnes, yn ymgysylltu â rhanddeiliaid ac yn edrych i mewn i gyfleoedd am fuddsoddiad gan y sector preifat a chynnal cyfarfodydd a chynadleddau rhithiol yn ystod y cyfnod clo. 

 

"Ar y cyd â Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU a'n partneriaid yn y rhanbarth, rydym wedi bod yn gyrru ymlaen â'r rhaglenni," meddai Alwen. 

 

"Wrth gwrs, mae gosod y sylfeini hyn heb allu cynnal cyfarfodydd wyneb yn wyneb na theithio'n rhwydd i wahanol ardaloedd fel oedd yn bosib cyn y pandemig, wedi bod yn her. 

 

"Ond, rydym wedi wynebu'r heriau hynny ac yn edrych ymlaen at rannu'r datblygiadau yr ydym wedi'u gwneud gyda phawb a fydd yn ymuno â'r gynhadledd." 

 

Ychwanegodd: "Mae'r Weledigaeth Twf ar gyfer Gogledd Cymru yn gynllun hir-dymor i greu swyddi a thyfu ein heconomi, ac rydym yn sylweddoli fod hyn yn bwysicach nag erioed yn sgil yr ychydig fisoedd diwethaf. 

 

"Drwy weithio gyda busnesau, gallwn ymateb i'r pwysau hyn a dechrau adeiladu momentwm cadarnhaol, felly rydym yn barod i gyflawni o 2021 ymlaen." 

Ynghyd â chreu miloedd o swyddi newydd, mae'r Weledigaeth Twf yn targedu cynnydd o £10bn yng ngwerth economi'r Gogledd erbyn 2035. 

Cynhelir y sesiwn rad ac am ddim ar gyfer rhanddeiliaid y sector preifat rhwng 1pm a 4pm. Gall cwmnïau a sefydliadau gofrestru yma.

Am ragor o wybodaeth am Fwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru, cliciwch yma

Fel arall, anfonwch e-bost at info@buegogleddcymru.co.uk neu dilynwch @BUEGogleddCymru (Cymraeg) neu @NorthWalesEAB (Saesneg) ar Trydar.

 

 

Share this page

Print this page