Ken Skates, David Roberts

(Uchod: Ken Skates, David Roberts)

Bydd cynhadledd ar-lein yn anelu at gyfarch y sialensiau sy’n wynebu y sector gyhoeddus ar sector breifat yn sgil y pandemig.

 

Bydd y digwyddiad yn targedu staff rheng flaen sy’n gweithio yn y maes Sgiliau a chyflogaeth – gan gynnwys Gyrfa Cymru, Cymru’n Gweithio ac cynrychiolwyr o addysg uwch ac addysg bellach – bydd y digwyddiad rhithiol yn cael ei gynnal am 9:30yb ar Ddydd Iau Hydref 22ain.

 

Mae’r digwyddiad wedi ei drefnu gan Bartneriaeth Sgiliau Gogledd Cymru, gyda cefnogaeth gan Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru, ac bydd yn cynnwys anerchiad gan y Ken Skates AS, Gweinidog yr Economi  a Gogledd Cymru.

 

Bydd David Roberts, cadeirydd y Bartneriaeth Sgiliau Rhanbarthol yn agor y digwyddiad, mae David yn credu fod parhad cydweithio yn y rhanbarth yn allweddol.

 

“Mae eleni wedi dod a nifer o sialensiau fel na welwyd o’r blaen,” meddai Mr Roberts.

 

“O safbwynt economaidd rydym am fod yn delio gyda hyn am fisoedd neu hyd yn oed flynyddoedd, felly mae dod yng nghyd a llunio cynllun gweithredu yn hanfodol ar gyfer yr holl sectorau.

 

“Yn ystod y cyfnod anodd yma mae angen undod a llwybr clir ar gyfer unrhyw un sydd yn cael ei wneud yn ddi-waith neud sydd yn edrych i newid gyrfa yn sgil yr hinsawdd ariannol presennol.”

 

Ychwanegodd: “Tra yn amser anodd mae cyfleoedd ar gyfer datblygu a newid, byddwn yn ymchwilio i rhain yn ystod y gynhadledd ac wrth symud ymlaen.”

 

Bydd modd i’r rhai sydd yn ymuno a’r digwyddiad Gogledd Cymru Wydn gymryd rhan mewn sesiwn cwestiwn ac ateb, rannu ymarfer da ac dderbyn diweddariad ar newyddion diweddaraf a gwybodaeth gan Llywodraeth Cymru.

 

Bydd cyflwyniadau gan asiantaethau eraill gan gynnwys Adran Gwaith a Phensiynau (DWP), Coleg Cambria, Grŵp  Llandrillo Menai, Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA), ACAS, Cyngor ar Bopeth Dinbych, ac Niall Waller o Gyngor Sir y Fflint, cadeirydd y Grŵp Gweithredol Cyflogadwyedd.

 

Yn gynharach yn y flwyddyn – daeth y Bwrdd Uchelgais, rhaglen Cymru’n Gweithio Llywodraeth Cymru weithredir gan Gyrfa Cymru, y Bartneriaeth Sgiliau a’r Adran Gwaith a Phensiynau ynghyd i roi Cyfle i Newid mewn cyflogaeth.

 

Gyda miloedd o bobl ar draws y wlad yn wynebu ansicrwydd neu yn ei chael yn anodd dod o hyd i swydd yn sgil y pandemig byd eang, y nod yw ceisio dod o hyd i gyfleon Swyddi mewn sectorau amgen, ynghyd a cynnig cyfleoedd hyfforddiant.

 

Dywedodd y Gweinidog dros yr Economi a Gogledd Cymru Ken Skates “Mae rhain yn amseroedd eithriadol o heriol, ac mae Llywodraeth Cymru wedi gweithredu drwy roi cefnogaeth i fusnesau ac unigolion.

 

“Gan gynnwys cronfa Sgiliau a Swyddi gwerth £40m  sy’n cynnwys addewid bydd pawb dros 16 yn derbyn y cymorth sydd ei angen arnynt er mwyn cael mynediad i gyngor a chefnogaeth i ddod o hyd i waith, i fynd yn hunan-gyflogedig neu i ddod o hyd i le mewn addysg a hyfforddiant.

 

“Rwyf yn llongyfarch y Bartneriaeth Sgiliau Rhanbarthol am ddod a partneriaid allweddol ynghyd yng Ngogledd Cymru ar gyfer y digwyddiad hwn. Mae ymdeimlad cryf o gydweithio yn y rhanbarth, ac rwy’n ei cymeradwyo wrth weithio gyda’n gilydd i gefnogi y rhai sydd wedi ei effeithio waethaf gan y pandemig.”

 

Er mwyn ymuno a’r gynhadledd ar y diwrnod, cliciwch yma.

Dilynwch yr hashnod #cyflegogleddcymru, #newideichstori #swyddigogleddcymru ac #timgogleddcymru ar y cyfryngau cymdeithasol.

 

Share this page

Print this page