Welsh Government

Prentisiaethau

Sut i gael prentisiaeth

Gall prentisiaeth fod yn ffordd wych o gyfuno dysgu yn y gwaith gydag astudio.

Fel arfer maent yn cymryd rhwng un a phedair blynedd i'w cwblhau, ac yn eich galluogi i weithio gyda chydweithwyr profiadol mewn amgylchedd gwaith go iawn, ennill cyflog ac astudio tuag at gymhwyster cydnabyddedig.

I gael gwybod mwy am wneud cais am brentisiaeth, ewch i wefan Gyrfa Cymru. Neu lawrlwythwch ein e-ganllaw am ddim.

Mae gwefan Gyrfa Cymru hefyd yn cynnwys gwybodaeth ar gyfer busnesau sy’n ystyried cyflogi prentis.

13320
Mae gan 13,320 o bobl brentisiaethau yng Ngogledd Cymru (ffynhonnell: Cynllun Sgiliau Rhanbarthol Gogledd Cymru).

Astudiaeth Achos Prentisiaethau

Enw: Daniel Davies

Cartref: Wrecsam, Gogledd Cymru

Oedran: 18

Cyflogwr: Jones Bros

Swydd: Peiriannydd sifil dan hyfforddiant

Mae Lendlease yn adeiladu Carchar newydd Gogledd Cymru ar ran y Weinyddiaeth Gyfiawnder, ac mae nhw wedi ymrwymo i greu 100 o brentisiaethau newydd yn ystod y cyfnod adeiladu.

Mae Daniel wedi bod eisiau bod yn beiriannydd ers pan oedd yn ifanc iawn, er mwyn dilyn yn ôl troed ei dad sy'n Rheolwr Prosiect i Jones Bros ac a fydd hefyd yn gweithio ar y prosiect.

Ar hyn o bryd mae Daniel yn astudio am HNC yng Ngholeg Cambria ac yn mynd i’r Coleg am un diwrnod yr wythnos gan dreulio gweddill o'r wythnos ar y safle ar Ystâd Ddiwydiannol Wrecsam.

Mae ganddo fentor sy'n ei helpu i ddysgu i ddefnyddio amrywiaeth o offer ac yn darparu cymorth ar y safle, ac mae cymryd rhan yn y prosiect yn rhoi cyfle iddo weithio ochr yn ochr â gweithwyr adeiladu profiadol.

Mae Daniel yn bwriadu cwblhau ei brentisiaeth a bod yn beiriannydd sifil profiadol.

Dywedodd Rita Patel Miller, rheolwr ymgysylltu â'r gymuned a hyfforddiant Lendlease: "Mae prentisiaethau’n ffordd ardderchog i bobl ifanc ddysgu crefft, ac ennill sgiliau meddal sydd yr un mor bwysig... fel gwaith tîm, cyfathrebu a chyflawni terfynau amser mewn amgylchedd gwaith go iawn.

“Mae hefyd yn galluogi cyflogwyr i hyfforddi pobl ifanc i'r safon sydd ei angen arnynt mewn ffordd strwythuredig, ac yn cydnabod y gallant chwarae rhan hanfodol wrth helpu pobl ifanc gymryd y cam cyntaf i mewn i'r byd gwaith.”

Manylion fideo
 
Carchar Gogledd Cymru - Digwyddiad Cadwyn Gyflenwi

Cofrestru i gael negeseuon e-bost

Cael newyddion swyddi a busnes