Hyfforddiant a Chymwysterau

Rhowch hwb i'ch rhagolygon gyrfa gyda'r sgiliau a'r dysg cywir.


Prifysgolion

Gall cael y cymwysterau ffurfiol cywir fod yn gam mawr tuag at gyrraedd y math o yrfa yr hoffech ei chael.

Mae dwy brifysgol yng Ngogledd Cymru - Glyndŵr (yn Wrecsam) a Bangor - ac mae'r ddwy’n cynnig ystod eang o gyrsiau academaidd a galwedigaethol.Edrychwch ar wefannau’r prifysgolion am fwy o wybodaeth.

0
%

Mae 95.4% o’r myfyrwyr sy’n gadael Glyndŵr yn mynd ymlaen i waith neu astudiaethau pellach. Darllenwch fwy

0
fed

Glyndŵr yw'r 7fed prifysgol orau yn y DU am gael swyddi i fyfyrwyr o gefndiroedd tlotach. Darllenwch fwy.

0
ydd

Bangor yw'r bedwaredd brifysgol orau yn y DU o ran cefnogaeth academaidd. Darllenwch fwy.


Colegau

Mae dau grŵp o golegau addysg bellach yng Ngogledd Cymru - Coleg Cambria (yng Ngogledd Ddwyrain Cymru) a Grŵp Llandrillo Menai (Gogledd Orllewin Cymru).

 

Fel ein prifysgolion, maent yn cynnig amrywiaeth fawr o gyrsiau - galwedigaethol ac academaidd. Ewch i’w gwefannau i gael mwy o wybodaeth.

Connor Mulcahey & Ben Hughes, 2015 (English)
Connor Mulcahey & Ben Hughes, 2015 (English)
Tomos Lloyd Williams, 2015 (English)
Tomos Lloyd Williams, 2015 (English)
A Day in the Life of a Coleg Cambria Student / Diwrnod ym Mywyd Myfyriwr Coleg Cambria
A Day in the Life of a Coleg Cambria Student / Diwrnod ym Mywyd Myfyriwr Coleg Cambria

Darparwyr hyfforddiant eraill

Gall llawer o ddarparwyr hyfforddiant eraill yng Ngogledd Cymru eich helpu i gael y sgiliau sydd eu hangen arnoch.

ITeC yn Wrecsam, er enghraifft. Maen nhw wedi bod yn darparu hyfforddiant galwedigaethol ers nifer o flynyddoedd, ac yn darparu cefnogaeth i unigolion di-waith ac sy’n awyddus i wella eu sgiliau i gael gwaith.

Maent hefyd yn cefnogi pobl sydd eisoes mewn gwaith ac sydd â diddordeb mewn prentisiaethau, ac yn helpu cyflogwyr sy’n awyddus i uwchraddio sgiliau eu gweithlu.

Edrychwch ar eu gwefan am fwy o wybodaeth.


Gwella eich rhagolygon swyddi

Di-waith ond yn barod i weithio? Efallai y byddwch yn gymwys i gael help drwy'r prosiect OPUS.

Y nod yw helpu pobl 25 oed a hŷn i ddechrau gweithio, cael addysg a hyfforddiant unwaith ato, gan gynnwys help i gyrraedd a gadael cyfleoedd gwaith a allai fel arall fod yn rhy bell i ffwrdd.

Dan 25 oed? Ddim mewn gwaith, addysg na hyfforddiant o unrhyw fath ar hyn o bryd? Efallai y byddwch yn gymwys i gael help drwy'r prosiect TRAC.

Dan arweiniad Grŵp Llandrillo Menai, y nod yw helpu pobl ifanc i gael y cyfleoedd am swyddi a sgiliau sydd eu hangen arnynt i roi hwb i'w rhagolygon hirdymor.

Cysylltwch a Ni


TRAC

Dan 25 oed? Ddim mewn gwaith, addysg na hyfforddiant o unrhyw fath ar hyn o bryd? Efallai y byddwch yn gymwys i gael help drwy'r prosiect TRAC.

Dan arweiniad Grŵp Llandrillo Menai, y nod yw helpu pobl ifanc i gael y cyfleoedd am swyddi a sgiliau sydd eu hangen arnynt i roi hwb i'w rhagolygon hirdymor.

Eisiau rhagor o wybodaeth?

Cysylltwch a Ni


Adnoddau dysgu STEM

Rydym wedi rhoi pecyn adnoddau ar-lein at ei gilydd i helpu i ysbrydoli disgyblion Cyfnod Allweddol 2 i ddysgu am bynciau STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg).

Bydd sgiliau STEM yn bwysig iawn i economi Gogledd Cymru dros y blynyddoedd nesaf, a datblygwyd y deunyddiau addysgu gyda help cyflogwyr lleol.

Os ydych yn weithiwr proffesiynol mewn addysg yn gysylltiedig â CA2, gallwch ddarllen mwy am y Ddeddf ar wefan STEM.

Darllenwch Fwy


Adroddiad: Cymorth i bobl ifanc 16-24 oed yng Ngogledd Cymru

Mae'r adroddiad hwn yn rhoi trosolwg o'r gwasanaethau hyfforddiant a chymorth sydd ar gael yng Ngogledd Cymru i bobl 16-24 oed nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant (NEET).

Ei nod yw darparu cronfa ddata gymaradwy a rhanbarthol a fydd yn bwydo i mewn i ddatblygiad prosiect rhanbarthol Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru.Cael newyddion swyddi a busnes Cofrestru i gael negeseuon e-bost