Welsh Government

Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol

Mae’r ffrwd waith Sgiliau a Chyflogaeth ym Mwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru wedi’i mabwysiadu a’i chydnabod gan Lywodraeth Cymru yn un o’i thair Partneriaeth Sgiliau Ranbarthol yng Nghymru.

Drwy weithredu’n rhan o ‘Dîm Gogledd Cymru’, mae partneriaid o ddiwydiant, addysg a hyfforddiant, iechyd, y Trydydd Sector, llywodraeth leol a chenedlaethol, a chyrff cynrychiadol cyflogwyr, ymysg eraill, i gyd yn ymdrechu i wireddu ein gweledigaeth gyffredin ar gyfer rhanbarth hyderus a chydlynus lle mae twf economaidd cynaliadwy, sy’n elwa o lwyddiant sectorau economaidd gwerth uchel a’i gysylltiad ag economïau Iwerddon a Phwerdy Gogledd Lloegr.

Rydym yn parhau i edrych tua’r dyfodol ac at weld sut y bydd ein dull arloesol o ddarparu mewn partneriaeth â chyflogwyr a darparwyr yn parhau i wella ac uwchraddio sylfaen sgiliau’r rhanbarth. Dull cynhwysfawr o weithredu fydd hwn sy’n ceisio gwella’r cyflenwad o sgiliau uwch mewn clystyrau economaidd gwerth uchel, yn ogystal â mynd i’r afael â diweithdra a thlodi mewn gwaith drwy fecanweithiau sy’n delio ag achosion anweithgarwch economaidd a rhwystrau i gyflogaeth.

Gan fod sgiliau’n thema drawsbynciol sy’n ategu ac yn cyfrannu at feysydd gwaith eraill, yn cynnwys cadwynau cyflenwi, seilwaith, trafnidiaeth, a mewnfuddsoddi, byddwn yn parhau i gydweithio’n agos fel Partneriaeth Sgiliau Ranbarthol â phartneriaid yn y meysydd hyn, gan eu cefnogi, er mwyn hyrwyddo Gogledd Cymru ymhellach; a hefyd â’n partneriaid ar draws y ffin i ddatblygu ein cryfderau, ein cyfleoedd a’n hamrywiaeth o dalentau.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Sian Lloyd Roberts

Cynllun Sgiliau a Chyflogaeth 2019-2022

Cynllun Sgiliau a Chyflogaeth 2018

Cynllun Sgiliau a Chyflogaeth 2017