Prosiectau Allweddol

Dewch o hyd i wybodaeth am brosiectau sy’n llunio dyfodol Gogledd Cymru, gan greu swyddi a chyfleoedd busnes.


Cysylltiadau Defnyddiol

Am wybod mwy am y prosiectau mawr sy’n creu cyfleoedd busnes yng Ngogledd Cymru? Lawrlwythwch y daflen ffeithiau ddefnyddiol hon i gael llawer o wefannau a rhifau ffôn defnyddiol - gan gynnwys asiantaethau a all eich helpu i ddod o hyd i gontractau a chystadlu amdanynt.

Lawrlwythwch ein taflenni ffeithiau defnyddiol am drosolwg sydyn o bob prosiect.

Parc Adfer

Ar ôl digwyddiad cwrdd â'r prynwr llwyddiannus iawn, bydd y gwaith o adeiladu’r cyfleuster adfer ynni yng Nglannau Dyfrdwy yn dechrau yn 2016. Bydd tair blynedd o adeiladu yn arwain at ei gwblhau erbyn diwedd 2019.

Bydd y datblygiad o fudd i'r diwydiant adeiladu lleol, gyda hyd at 300 o swyddi yn ystod y cyfnod adeiladu brig, yn ogystal â chyfleoedd lluosog o ran y gadwyn gyflenwi, a amcangyfrifir i fod oddeutu £14 miliwn.

Unwaith y bydd yn weithredol, bydd y cyfleuster hefyd angen gwasanaethau busnes lleol, o arlwyo a thirlunio, i lanhau ac offer swyddfa.

Parc Adfer

Gorsaf Bŵer Nwy Wrecsam

Mae Wrexham Power Limited wedi cael caniatâd cynllunio ac erbyn hyn mae'n adeiladu model ariannol gyda'r bwriad o ddechrau adeiladu yn hydref 2018.

Mae'r prosiect yn cynrychioli buddsoddiad o £300 miliwn a allai greu hyd at 800 o swyddi adeiladu dros dair blynedd...

...Yn ogystal â darparu 30 o swyddi lleol parhaol medrus iawn, a chyfle i wella'r cyflenwad pŵer i Stad Ddiwydiannol Wrecsam.

 

Wrexham Energy Centre

Parc Eco a Chanolfan Ynni Ynys Môn

Bydd yr orsaf biomas newydd arfaethedig yng Nghaergybi gyda thechnoleg unigryw Combined Food and Power.

Bydd yn creu hyd at 1,000 o swyddi adeiladu a 700 o swyddi hirdymor - yn ogystal â chyfleoedd cadwyn gyflenwi sylweddol ar gyfer busnesau lleol a rhanbarthol.

Un o nifer o brosiectau seilwaith trawsnewidiol mawr ar draws Gogledd Cymru, gyda chyfleoedd gwaith a chadwyn gyflenwi sylweddol i bobl a busnesau yn lleol ac yn rhanbarthol.

Sbardun allweddol ar gyfer swyddi, twf economaidd a ffyniant.

 

Angelsey Energy centre

Morlyn Llanw Bae Colwyn

Bydd y datblygiad morlyn llanw arfaethedig hwn ym Mae Colwyn yn defnyddio pŵer y môr i gynhyrchu trydan carbon isel, gan gynhyrchu 3,000 MW(e).

Mae gwaith hyfywedd cynnar yn cael ei wneud, ond byddai'r prosiect yn cynrychioli buddsoddiad £8 biliwn yng ngogledd Cymru, a chreu cyfleoedd gwaith a chadwyn gyflenwi sylweddol.

Sbardun allweddol ar gyfer swyddi, twf economaidd a ffyniant.

 

Colwyn Bay

Cymhleth Swyddfa Ganol Tref Bae Colwyn


Bydd y datblygiad swyddfa hwn - sydd â gwerth cyfalaf o £ 39 miliwn - yn creu cyfleoedd cadwyn cyflenwi sylweddol i fusnesau yng Ngogledd Cymru.

Mae'r prosiect yn cael ei arwain gan bartner datblygu Muse Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ochr yn ochr â'i bartner cyllid M & G, gyda Bowmer a Kirkland fel prif gontractwr.

Fe wnaeth y cymhleth dorri'r tir ym mis Awst 2017 a disgwylir ei gwblhau erbyn diwedd mis Medi 2018.

Colwyn Bay Town Centre Office Complex small