Welsh Government

Taro bargen o bwys ar gyfer ardal ddiwydiannol hollbwysig

deeside4-768x576.jpg

Mae bargen o bwys wedi’i tharo ym Mharc Diwydiannol Glannau Dyfrdwy a fydd yn rhoi hwb pellach i dwf y parc a nifer yr unedau sydd yno.

Mewn menter ar y cyd rhwng Maple Grove Developments a Trebor Developments, cyfnewidiwyd contractau i brynu safle 5.3 erw gan Legal and General Investments.

Saif y datblygiad gorffenedig – sy’n werth £8 miliwn – ar Drome Road ym mharth un o’r parc, lle cyflwynwyd cais i ddatblygu cynllun diwydiannol 87,000 troedfedd sgwâr o’r enw Boundary Park.

Mae’r cynlluniau a ddyluniwyd gan benseiri o Coventry, AJA, yn cynnwys hyd at bedair o unedau diwydiannol penagored yn amrywio o 10,272 i 50,000 troedfedd sgwâr, oll yn bodloni safon ‘da iawn’ BREEAM.

 

Bod yn rhan o hanes 

 

Bydd y safle’n elwa ar gyllid gan Lywodraeth Cymru yn y gobaith y bydd yr unedau newydd yn denu busnesau newydd i’r ardal.

Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth, Ken Skates, wedi croesawu datblygu’r unedau newydd hyn gyda chymorth Grant Datblygu Eiddo gan Lywodraeth Cymru.

Meddai: “Fe wnaeth cynlluniau strategol Bwrdd Ymgynghorol Ardal Fenter Glannau Dyfrdwy ddangos bod angen cynnig unedau o’r radd flaenaf er mwyn helpu i ddatblygu’r Ardal, ac rwyf wrth fy modd yn cefnogi datblygiad ar raddfa fel hyn.

“Mae cael unedau diwydiannol yn barod i’w defnyddio yn gallu helpu i ddenu busnesau newydd, buddsoddiadau a swyddi i’r ardal, a rhoi cyfle hefyd i’r busnesau sydd eisoes yn yr ardal ehangu a thyfu yn lleol, ac felly fe fyddai’r datblygiad hwn yn wirioneddol wych i’r economi leol.”

Dywedodd Bob Tattrie, Partner Rheoli Trebor Developments, ar ran Menter ar y Cyd Trebor/Maple Grove: “Boundary Park yw’r fenter ar y cyd gyntaf rhwng Trebor a Maple Grove ac rydyn ni’n edrych ymlaen at gyflawni’r cynllun hwn dros y deuddeg mis nesaf. 

“Rydyn ni’n gweithio ar lawer o gynlluniau wedi’u hariannu drwy grantiau, ac rydyn ni’n ddiolchgar i Lywodraeth Cymru am gefnogi’r prosiect mawr hwn, ni fyddai wedi bod yn bosibl heb y grant.”

 

#CefnogirCais

Share this page


Print this page