Welsh Government

Mae’r chwilio wedi dechrau i ddod o hyd i gyfarwyddwr newydd i arwain Gweledigaeth Dwf

North Wales Economic Ambition Board jobs

Mae’r chwilio wedi dechrau i ddod o hyd i gyfarwyddwr newydd i arwain Gweledigaeth Dwf Gogledd Cymru i'r cam nesaf ar ei thaith.


Gyda Phenawdau'r Telerau ar fin cael eu cwblhau ar gyfer Bargen Dwf Gogledd Cymru sydd werth £1 biliwn, mae’n amser tyngedfennol a chyffrous i Fwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru.


Mae Swyddfa Raglen yn cael ei sefydlu a bydd swydd y Cyfarwyddwr Rhaglen newydd yn ganolog wrth fwrw ymlaen â’r saith rhaglen sydd wedi eu cynnwys yn y Fargen.

Dwi eisiau gweld y swydd


Dywedodd Dyfrig Siencyn, cadeirydd y Bwrdd Uchelgais ac Arweinydd Cyngor Gwynedd, y bydd deilydd y swydd barhaol hon yn gweithio’n agos gyda chwe awdurdod lleol y rhanbarth, y sector preifat a chynrychiolwyr o addysg bellach ac uwch, sydd wedi bod yn unedig wrth ddod â’r Fargen i’r cam hwn. 


 “Bydd y Cyfarwyddwr Rhaglen yn cynnig arweinyddiaeth a chefnogaeth broffesiynol i’r Bwrdd Uchelgais i gyflawni’r Weledigaeth Dwf a’r portffolio o raglenni”, meddai’r Cynghorydd Siencyn. 


 “At ei gilydd, bydd y rhaglenni hyn a’r prosiectau sydd wedi eu cynnwys ynddynt yn gwneud gwahaniaeth sylweddol i berfformiad economi’r rhanbarth.”


Ychwanegodd Colin Everett, Prif Weithredwr Cyngor Sir y Fflint a’r Prif Weithredwr Arweiniol ar y Bwrdd Uchelgais: “Mae angen unigolyn arnom sydd â phrofiad o arwain rhaglenni mawr a chymhleth i ganlyniadau llwyddiannus, sy’n gwerthfawrogi safonau proffesiynol uchel ac yn gallu rhoi gwerthoedd a gweledigaeth ar waith a’u cyflawni.  


“Bydd angen iddynt fod â record o weithredu ar lefel uwch a rheoli perthnasoedd cymhleth ac amrywiol gyda budd-ddeiliad yn effeithiol.”


Mae’r Bwrdd Uchelgais hefyd yn recriwtio ar gyfer Rheolwr Rhaglen Ddigidol, Rheolwr Rhaglen Ynni, Rheolwr Rhaglen Tir ac Eiddo a Rheolwr Gweithrediadau.


Mae Iwan Trefor Jones, y Cyfarwyddwr Arweiniol presennol ar y Bwrdd Uchelgais a Chyfarwyddwr Corfforaethol gyda Chyngor Gwynedd, yn gadael y ddau sefydliad i fod yn Ddirprwy Brif Weithredwr yn y grŵp tai cymdeithasol, Cartrefi Cymunedol Gwynedd.


Diolchodd ei gydweithwyr am eu cefnogaeth ac mae’n credu, gydag ymrwymiad cadarn Llywodraethau’r DU a Chymru, y bydd y Fargen Dwf yn cael effaith sylweddol ar ffyniant economaidd y rhanbarth am genedlaethau i ddod.


Dywedodd Mr Trefor Jones: “Mae wedi bod yn fraint fawr i fod yn rhan o’r tîm sydd wedi cymryd rhan yn y gwaith cyffrous hwn ac wrth ddatblygu dull newydd ac arloesol i waith partneriaeth ar draws Gogledd Cymru, yn arbennig gyda’r sector preifat, ac rwy’n edrych ymlaen at weld y rhaglenni’n dwyn ffrwyth o 2020 ymlaen.”


Ychwanegodd y Cyng. Siencyn: “Hoffwn ddiolch i Iwan am ei waith diflino a'r arweinyddiaeth mae wedi ei dangos wrth helpu datblygu Gweledigaeth Dwf a’r Fargen Dwf. Mae ei ymroddiad, diwydrwydd a’i weledigaeth wedi chwarae rhan fawr wrth uno'r holl bartneriaid a budd-ddeiliaid, a dymunwn yn dda iddo ar gyfer y dyfodol.”

Dwi eisiau gweld y swydd

 

 

 

Share this page


Print this page