Welsh Government

Mae Growth Track 360 yn croesawu'r cynlluniau i wella gwasanaethau trên ar gyfer gogledd Cymru

Growth Track 360

Mae Growth Track 360 yn croesawu'r cynlluniau manwl i wella gwasanaethau trên ar gyfer gogledd Cymru drwy Fasnachfraint Rheilffyrdd Newydd Cymru a’r Gororau...

Croesawodd Growth Track 360 dîm Trafnidiaeth Cymru (TC) a Gwasanaethau Trên Trafnidiaeth Cymru i ogledd Cymru i gwrdd â budd-ddeiliaid o grwpiau busnes a chynghorau lleol yn y rhanbarth.

Mae TC yn gyfrifol am ddarparu gwasanaethau trên yng Nghymru. Roeddent yn ymweld â Gogledd Cymru i sôn wrth arweinwyr busnes a chynghorau am y gwasanaethau maent wedi cael y contract i’w darparu yng Ngogledd Cymru ar ran Llywodraeth Cymru drwy fasnachfraint newydd Cymru a’r Gororau.

Cadeiriwyd y cyfarfod gan David Jones OBE, Prif Weithredwr Coleg Cambria a Chadeirydd Cangen CBI Gogledd Cymru. Dywedodd: “Rwyf wedi fy nghalonogi gan ymweliad staff uwch Trafnidiaeth Cymru â Gogledd Cymru i amlinellu’r gwelliannau y byddant yn eu gwneud i wasanaethau trên yn y rhanbarth.

"Mae amlinellu cynlluniau clir fel rhain yn beth da o ran atebolrwydd ac mae’n ennyn ein hyder yn y newidiadau arfaethedig sy’n cael eu darparu.

"Dywedom wrth dîm TC ein bod yn dymuno cael gwell cludiant ar draws Gogledd Cymru i wasanaethu economi sy’n tyfu.

"Mae angen i wasanaethau newydd ystyried y patrymau cymudo trawsffiniol yn ardal economaidd weithredol Drawsffiniol Mersi a’r Ddyfrdwy. Mae cerbydau newydd yn hanfodol er mwyn gwella delwedd y rhanbarth yng ngolwg ymwelwyr a buddsoddwyr.

"Mae gwelliannau i drenau yn rhag-amod hanfodol er mwyn cynnal twf economaidd. Er mwyn i’r buddsoddiad mewn gwasanaethau trên weithio i bobl gyffredin, mae angen i drenau fod wedi eu hintegreiddio’n well gyda gwasanaethau bysiau lleol a dulliau cludiant eraill fel cerdded, beicio a’r car."

Disgrifiodd Lee Robinson, Cyfarwyddwr Datblygu Gogledd Cymru Trafnidiaeth Cymru y gwelliannau i wasanaethau trenau a gynlluniwyd ar gyfer Gogledd Cymru.

  • Rhaglen wella gorsafoedd i wella mynediad, diogelwch (TCC), byrddau gwybodaeth fyw, parcio a glanweithdra. Bydd y gwelliannau amlycaf yn cael eu gwneud ym Mlaenau Ffestiniog, Caer, Shotton a Wrecsam Cyffredinol. Mae’r rhaglen yn dechrau rŵan.
  • Mwy o wasanaethau dydd Sul, yn arbennig ar linell Dyffryn Conwy i hybu twristiaeth yn 2019
  • Gostyngiad o 10% mewn pris tocynnau a gwell trefniadau tocynnau (digidol, amlfodd ac ati)
  • Gwasanaethau newydd i Lerpwl o Gaer a Wrecsam drwy Dro Halton o 2019. Bydd gwasanaethau newydd i Lerpwl o Fangor yn dilyn o fis Rhagfyr 2022. Bydd gwasanaethau o Gaerdydd i Lerpwl yn cael eu hychwanegu at y gwasanaeth Lerpwl – Wrecsam drwy Dro Halton yn 2022.
  • Gwasanaethau ychwanegol o Ogledd Cymru i Gaerdydd gyda theimlad trenau ‘inter-city’
  • Cerbydau newydd a gwasanaethau ychwanegol ar linell Dyffryn Conwy
  • Cerbydau newydd a gwasanaethau bob hanner awr ar y gwasanaeth o Wrecsam i Lerpwl drwy Bidston o 2021.

Dywedodd Stephen Jones, Ysgrifennydd Bwrdd Growth Track 360: “Mae Growth Track wedi dysgu wrth ymgyrchu am fuddsoddiad mewn trenau mai yn araf iawn y daw newidiadau y diwydiant trenau.

"Felly, mae’r Bwrdd yn falch o fod wedi ymgyrchu am welliannau mawr i’r gwasanaeth gan Fasnachfraint Cymru a fydd yn cael eu darparu o eleni ymlaen hyd at 2023. Mae Llywodraeth Cymru wedi gwneud y newidiadau hyn yn bosibl ac yn haeddu clod.

"Mae TC wedi bod yn agored ac yn barod i ymgysylltu â budd-ddeiliaid lleol. Rydym wedi dweud wrthynt ein bod ni eisiau gweithio efo nhw i ddefnyddio eu systemau gwybodaeth rheoli gwell ac unrhyw refeniw ychwanegol o dwf teithwyr i wella gwasanaethau ymhellach.

"Rydym yn gwthio i gael ail-lansiad mawr i lein Wrecsam i Lerpwl (drwy Bidston) pan fydd y cerbydau newydd a’r gwasanaethau bob hanner awr yn dechrau.

"Mae iechyd yr economi leol yn dibynnu ar ddarparu’r gwelliannau a addawyd mewn modd amserol a'u hintegreiddio gyda'r dulliau cludiant eraill. Byddwn yn gweithio’n agos â TC ac yn eu dal i gyfrif er mwyn sicrhau eu bod yn darparu ar ran ein cymunedau.”

Share this page


Print this page