Welsh Government

Mae Bwrdd Uchelgais yn arwain y ffordd gyda chyllid cysylltedd

colin-everett-1-840x420.jpg

Mae Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru yn arwain prosiect £56m a fydd yn chwyldroi ac ehangu cysylltedd digidol ar draws y rhanbarth.

Mae rhaglen Cysylltedd Digidol Gogledd Cymru yn un o wyth sy’n ffurfio Cais Twf Gogledd Cymru am Weledigaeth ehangach ar gyfer seilwaith i gefnogi twf yn y sector gyhoeddus a phreifat.

Wedi ei arwain gan y Bwrdd - sydd yn cynnwys chwe Cyngor, Cyngor Busnes Gogledd Cymru a Mersi Dyfrdwy, colegau a phrifysgolion - mae’n canolbwyntio ar ddod â’r ardal yn unol ag ardaloedd eraill y wlad a rhoi'r un cyfle i fusnesau.

Mae pedwar o’r chwe sir yng Ngogledd Cymru wedi'u gosod yn y 25% isaf o ardaloedd Awdurdod Lleol y DU ar gyfer cyflenwad band eang chwim (>30Mbps) - Gwynedd, Sir Ddinbych, Sir Fôn a Chonwy.

Mae Colin Everett, Prif Weithredwr Cyngor Sir y Fflint, yn dweud eu bod nhw wedi datblygu strategaeth sy’n adnabod heriau allweddol yn ofodol ac wrth sector.

 “Mae Gogledd Cymru wedi bod tu ôl i weddill y DU am nifer o flynyddoedd yn nhermau cyflenwad a chynhwysedd," dywedodd Mr Everett.

 

Cefnogi'r Cais

 

 “Gydag ymddangosiad technoleg fibroptig ar gael yn fasnachol tuag at ddiwedd yr ugeinfed ganrif, mae gan ehangder y gagendor digidol y posibilrwydd o gynyddu hyd yn oed ymhellach, a dyna pam mae’r rhaglen hon mor bwysig."

Ychwanegodd: “Mae busnesau sydd wedi eu hymgynghori fel rhan o Weledigaeth Twf ehangach wedi nodi cysylltedd digidol fel yr agwedd pwysicaf, felly mae’n hanfodol ein bod yn dechrau ymyrryd a darparu seilwaith well, er mwyn cefnogi diwydiant a denu busnesau newydd i’r rhanbarth.”

Mae cynlluniau gweithredu ar draws tair graddfa amser - 5, 10 a 15 mlynedd - gyda gwasanaethau gigabeit fforddiadwy a band eang ffibr-llawn chwim ar dop y rhaglen, sydd wedi ei gefnogi gan Lywodraeth Cymru.

Mae ‘ymyraethau' eraill yn cynnwys:

  • Tenantiaeth angori sector gyhoeddus: Trwy greu galw masnachol lleol, gall gysylltedd mewn adeiladau sector gyhoeddus gefnogi estyniad o rwydweithiau craidd i safleoedd y sector breifat.
  • Cymorth polisi: Gall Awdurdodau Lleol ystyried sut mae eu polisïau yn effeithio ar weithredwyr rhwydwaith a chyflwyno mesurau i leihau rhwystrau i ddatblygu seilwaith digidol.
  • Gwybodaeth am y farchnad: Bydd darparu gweithredwyr rhwydwaith a darparwyr gwasanaeth gyda gwybodaeth leol ddiweddar a safonol ar y galw presennol ac y dyfodol, e.e. datblygiadau tai newydd neu fewnfuddsoddi masnachol, yn amlygu cyfleoedd telathrebu mewn da bryd.
  • Arddangosiad achos defnydd 5G: Bydd arddangos cymwysiadau 5G lleol, perthnasol yn cynnal ymwybyddiaeth ranbarthol a mynediad i arbenigedd er mwyn hwyluso ymelwa masnachol cynnar.  
  • Gwasanaethau gigabeit fforddiadwy: Gwasanaethau lled band gigabeit i weddu holl gyllidebau; yn cynnwys band eang ffibr llawn chwim ‘cystadleuol’ sy’n addas ar gyfer mentrau llai ac BBaChau nad oes angen y gwasanaeth ‘llinell ar log’ traddodiadol, drud a ddefnyddir fel arfer, gan sefydliadau mawr.

Mewn fforwm Bwrdd a gynhaliwyd ym Mhrifysgol Bangor ym mis Ebrill, fe wnaeth Pennaeth Tai a'r Economi yn Wrecsam, Steve Bayley, amlygu'r canlyniadau ehangach pe na fyddai'r materion yn cael eu datrys.

 “Mae mwyafrif Gogledd Cymru yn chwarter isaf y DU, ac mae angen mynd i'r afael â hyn,” dywedodd Mr Bayley.

 “Mae'r galw wedi tyfu dros y blynyddoedd diwethaf ac rydym i gyd yn rhan o hynny, gyda chartrefi yn defnyddio cyfryngau cymdeithasol, ffrydio byw, gliniaduron, ffonau a mwy yn ddyddiol.

 “Rydym ni angen yr hwb yma, yn arbennig mewn busnesau presennol, er mwyn sicrhau’r dyfodol a’u cefnogi fel y gallent barhau’n gystadleuol ac ar flaen y diwydiant, heb y rhwystrau hyn.

 “Maent angen y dechnoleg a’r cyflymder y bydd seilwaith gwell yn ei ddarparu, felly mae hyn yn rhan hanfodol o'r Weledigaeth Twf ar gyfer y rhanbarth."

Cefnogi'r Cais

Share this page


Print this page