Welsh Government

Gosod y sylfeini ar gyfer y Fargen Dwf o £1 biliwn

North Wales Growth Deal

Mae Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru yn gosod y sylfeini ar gyfer y Fargen Dwf o £1 biliwn a fydd yn rhoi hwb i’r economi a chreu hyd at 15,000 o swyddi dros y ddegawd nesaf.

 
Mae'r saith rhaglen strategol sydd wedi’u cynnwys yn y Cynnig Twf Gogledd Cymru mewn lle bellach, ac mae aelodau o’r chwe awdurdod lleol, colegau, prifysgolion a’r sector breifat yn gwneud ychydig mwy i amserlen a rhaglen waith 2019/20. 


Mae’r rhaglenni yn cynnwys ynni carbon isel, gweithgynhyrchu uwch, diwydiannau'r tir (amaethyddiaeth a thwristiaeth), tir ac eiddo, sgiliau a chyflogaeth, cysylltedd digidol, a chludiant strategol, a fydd yn cael effaith gadarnhaol ar filoedd o aelwydydd, busnesau a sefydliadau ar draws y rhanbarth.


Roedd y penderfyniad i oedi datblygiad y gwaith pŵer niwclear newydd yn Wylfa Ynys Môn yn gynharach eleni wedi cael effaith negyddol ar Ogledd Cymru, ac mae’r Bwrdd Uchelgais wedi bod yn siarad â Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU i benderfynu ar y camau gweithredu mwyaf cadarnhaol.


Maent hefyd yn gobeithio cael £40miliwn o gyllid yn ychwanegol i’r £240 miliwn a gafwyd gan y ddwy lywodraeth y llynedd, a’u hannog i fuddsoddi swm cyfalaf mwy i gefnogi’r Fargen Dwf mwy a mwy effeithiol.


A byddai’r Fargen honno yn gweld mwy na 4,000 o swyddi uniongyrchol a 10,000 o swyddi anuniongyrchol yn cael eu creu, wedi’u cyfnerthu gan £511 miliwn gan fuddsoddiad sector breifat a £3.3 biliwn o lefi gyfalaf gan y sector breifat, wedi’i gyflawni o ganlyniad i brosiectau a rhaglenni yn cael eu darparu. 


Dywedodd Arweinydd Gwynedd, y Cynghorydd Dyfrig Siencyn, cadeirydd y Bwrdd Uchelgais, bod y Fargen yn bwysicach nag erioed at ffyniant economaidd.


 “Ochr yn ochr â’n partneriaid yn addysg a’r sectorau preifat a chyhoeddus, rydym wedi gweithio’n galed yn ystod y flwyddyn ddiwethaf i gyrraedd y sefyllfa hon" dywedodd y Cynghorydd Siencyn.


 “Mae dal llawer o waith i wneud ond mae’r cyllid gan Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU yn golygu bod gennym sylfeini cadarn i adeiladu arnynt.


 “Rydym yn cael trafodaethau ynghylch swm cyfalaf cynyddol gan y ddwy lywodraeth ac yn edrych ar y ffyrdd orau i symud ymlaen.”


Ychwanegodd: “Mae'r Bargen Dwf ar gyfer Gogledd Cymru, a bydd yn cael effaith ar bawb, naill ai yn gysylltiad digidol gwell, llwybrau cludiant gwell, ynni adnewyddadwy neu fuddion yr holl brosiectau a ddaw gydag o.


 “Rydym wedi gwneud cynnydd sylweddol a’n ffocws yn awr yw symud ymlaen a chyflawni'r wyth rhaglen i ddechrau cyfnod newydd o ffyniant economaidd yng Ngogledd Cymru."


Yn ystod y misoedd diwethaf, roedd y Cynnig Twf wedi cyrraedd ei uchafbwynt a symudodd y Fargen ymlaen gyda chefnogaeth cynghorau Ynys Môn, Gwynedd, Conwy, Sir Ddinbych, Sir Y Fflint a Wrecsam, yn ogystal â Choleg Cambria, Grŵp Llandrillo Menai, Prifysgol Glyndŵr Wrecsam, Prifysgol Bangor a Chyngor Busnes Gogledd Cymru Mersi Dyfrdwy (NWMD). 


Roedd y Cynghorydd Mark Pritchard, is-gadeirydd y Bwrdd Uchelgais ac arweinydd Cyngor Sir Wrecsam yn credu y bydd y flwyddyn nesaf yn hanfodol i economi’r rhanbarth.


 “Mae’r Cynnig Twf a’r fargen ddilynol yn hanfodol, ond yn y pen draw maent yn rhan o weledigaeth Twf ehangach ar gyfer Gogledd Cymru”, dywedodd y Cynghorydd Pritchard.


 “Un o’r elfennau mwyaf cadarnhaol y Bwrdd Uchelgais yw’r undod y mae’r chwe awdurdod lleol a’r partneriaid eraill wedi dangos wrth ddod at ein gilydd ar gyfer y Cynnig Twf.


 “Byddwn yn dangos yr un undod wrth wthio am ffyniant ym mhob ardal yng Ngogledd Cymru, a bydd y Fargen hon yn ganolog iddo.”


Mae cynigion wedi’u cyflwyno am swyddfa rhaglen newydd, i yrru a threfnu'r prosiectau, a Gwynedd fydd yr awdurdod cynnal.


Bwriad trosfwaol Gweledigaeth y Twf yw cynyddu gwerth economi i £26 biliwn erbyn 2035 o’r £13.6 biliwn ar hyn o bryd. 


Ychwanegodd y Cyng. Siencyn: “Mae’r £240 miliwn sydd wedi’i glustnodi ar gyfer y Fargen Twf gan Lywodraethau Cymru a’r DU yn nodi’r dechrau, mae ffrydiau cyllid eraill hefyd a bargeinion sector y byddwn yn drafod i fwyhau’r twf economaidd. 


 “Bydd y Bwrdd y parhau i weithio’n galed i wireddu ei nod o ddarparu rhanbarth Clyfar, Gwydn a Chysylltiedig ar gyfer cenedlaethau i ddod.


 “Rydym yn disgwyl y bydd y Fargen Twf terfynol mewn lle yn ddiweddarach eleni ac i brosiectau blaenoriaeth ddechrau o 2020 ymlaen, fel y gallwn symud y gyfres o raglenni trawsnewidiol ymlaen a gwneud gwahaniaeth yn y degawdau i ddod."

 

Share this page


Print this page