Welsh Government

Digwyddiad hanesyddol yn hwb i fawredd busnes gemau

35298465_1934999853197478_6195031329915011072_n.jpg

Y digwyddiad a ddeuai, â datblygwyr gemau ynghyd ym Mhrifysgol Glyndŵr yr wythnos ddiwethaf oedd y mwyaf o'i fath erioed yng Ngogledd Cymru.

Mae’r rhanbarth yn dod yn gryn fagwrfa ar gyfer y celfyddydau a datblygu gemau, yn arbennig yn Wrecsam.

Mae digwyddiad ‘Level Up' Prifysgol Glyndŵr wedi ei ehangu yn 2018 i ymestyn ar draws dau ddiwrnod gyda’r gorau o’r diwydiant yn cyrraedd Gogledd Ddwyrain Cymru. Yn y digwyddiad hwn, a sefydlwyd 12 mlynedd yn ôl, mae datblygwyr a chwaraewyr fel ei gilydd yn cymysgu i brofi'r datblygiadau diweddaraf yn y diwydiant tra’n canfod cysylltiadau eu hunain.

Yn bresennol yn y digwyddiad roedd nifer o gyn fyfyrwyr sydd wedi elwa o’r Rhaglen Cyflymydd Busnes - rhaglen unigryw a gynigir dim ond gan y Brifysgol. Mae enillwyr ar ddiwedd eu trydedd flwyddyn academaidd yn cystadlu am grant o £5,000 a’r cyfle i fynd â'u prosiectau i'r digwyddiadau mwyaf yn y DU.

Dywedodd yr Uwch Ddarlithydd ac Arweinydd y Rhaglen ar gyfer Datblygu Gemau Cyfrifiadurol Richard Hebblewhite:

“Rydym wedi bod yn cynnal digwyddiadau i’n myfyrwyr am bron i ddeng mlynedd ac yn wreiddiol dechreuodd LevelUp, hyd yn oed cyn yr oedd yn cael ei alw’n LevelUp, fel digwyddiad bach iawn oedd â dim ond dwy arddangosfa, dau grŵp bach o fyfyrwyr a dyna lle dechreusom ni a thros y blynyddoedd mae wedi tyfu a thyfu yn ogystal â’n enw da.

“Yr hyn yr oeddem eisiau ei wneud mewn gwirionedd oedd defnyddio’r digwyddiad fel pwynt canolog, nid dim ond i waith y myfyrwyr ond yn fwy o ddathliad o'n maes yn gyffredinol".

Ar gyfer y rhaglen radd, mae’r prif amcan wedi troi i nid dim ond darparu gradd o ansawdd a phrofiad dysgu, ond gallu cynnig mwy na dim ond y pwnc o’ch dewis. Mae busnes yn rhan hanfodol o gynllunio gemau ond mae’n debygol nad yw nifer o’r rhai sydd wedi cofrestru yn meddwl am yr ochr honno o'r diwydiant o gwbwl.

“Mae’r rhaglen cyflymydd busnes a gyflwynwyd gennym ddwy flynedd yn ôl yn unigryw iawn yn y ffaith ein bod yn gweld ein timau blwyddyn olaf gyda phobl fusnes broffesiynol sy'n eu helpu i ddatblygu cynlluniau busnes a meddwl mewn ffordd fwy proffesiynol, nid dim ond fel myfyriwr ond gan holi 'beth alla i wneud gyda hyn pan fydda i'n gorffen'.

“Mae nifer o bobl ifanc ar draws y wlad yn datblygu gwaith gwych ond nid oes ganddynt y craffter busnes hwnnw neu dydyn nhw ddim yn deall beth i'w wneud gyda hyn wrth ddod i'r diwedd, sy'n drueni oherwydd gall y pethau y maent yn eu cynhyrchu fod yn rhywbeth mawr yn y dyfodol.

“Felly'r hyn mae ein rhaglen cyflymydd busnes yn ceisio’i wneud yw datrys y broblem honno a helpu myfyrwyr i feddwl mewn dull mwy proffesiynol a gyda meddwl busnes".

Mae nifer o gyn fyfyrwyr Richard nawr yn gweithio ymhob cwr o’r byd gyda chwmnïau mawrion, ond maent i gyd yn cofio lle dechreuodd pethau ac maent yn aml yn ymwelwyr rheolaidd â’r Brifysgol.

 

Cefnogi'r Cais

 

Nid dim ond adloniant sy’n chwarae rhan yn y diwydiant, ond mae datblygiadau technolegol, meddygol, addysg a ffitrwydd i gyd wedi digwydd drwy ddefnyddio’r cynllunwyr hyn. Yn ystod y digwyddiad cafodd amryw o'r prosiectau hyn eu harddangos gan y myfyrwyr gan gynnwys cwch rhwyfo wedi ei gymysgu â realiti rhithwir i gynorthwyo'r anabl a'r rhai sydd wedi eu hanafu wrth iddynt wella. Yn y cyfamser roedd eraill yn creu gemau yn yr iaith Gymraeg a phecynnau addysgiadol eraill.

“Mae’n gyfle gwirioneddol dda i ni i glymu’r holl bethau hynny ynghyd [Addysg, Treftadaeth Gymreig a Thechnoleg]” meddai Hebblewhite.

Mae’r ymdrech fawr nawr i gyd yn ymwneud â’r agwedd entrepreneuraidd, lle yr awn y tu hwnt i’r syniad o gael prosiect blwyddyn olaf, ac yna mynd i ffwrdd i gael swydd a mynd â’r gwaith yr ydych wedi ei gynhyrchu ar y rhaglen a ffurfio cwmni o gylch hynny a chreu gyrfa i chi eich hun a helpu i ddatblygu’r diwydiant lleol, lle byddech fel arall yn ddibynnol ar geisio canfod swyddi mewn mannau eraill”.

Mae Static Shell yn gwmni a raddiodd ddwy flynedd yn ôl o’r Brifysgol ar ôl elwa o’r Rhaglen Cyflymydd Busnes. Nawr, mae ganddynt eu gemau eu hunain ar werth ac maent yng nghanol ehangu eu busnes.

Cyfaddefodd yr Artist Amgylcheddol Dafydd John fod “Glyndŵr wedi rhoi nifer o gyfleoedd i ni, mae’r cwrs ei hun yn eithaf eang, dwi’n gwybod fod nifer o gyrsiau eraill yn gofyn i chi arbenigo gydag un maes ond gan ein bod wedi cael y sbectrwm eang hwn ac yna wedi dechrau ein cwmni ein hunain fel hyn mae gennym amrediad eang o rolau beth bynnag, felly mae wedi gweithio’n dda iawn i ni ac wedi bod yn ddefnyddiol iawn.

“Mae wedi bod yn ddwy flynedd dda i ni lle y cawsom i mewn i’r Transfuser y llynedd gydag un arall o’n prosiectau a gêm a gyhoeddwyd gennym eleni oedd wedi deillio o gêm Game Jam ac mae’n deimlad da”.

Gan eu bod i gyd yn angerddol a brwdfrydig o ran y byd gemau, roedd Static Shell yn fwy nag ymwybodol o'r gofyniad i daclo’r grefft o redeg busnes i roi cychwyn ar bethau, ac mae hynny wedi bod o fudd gan fod eu gwaith ar y farchnad a’r cwmni yn datblygu.

“Fe wnaethom ganolbwyntio'n eithaf trwm ar hyn [busnes], ac mae wedi dod yn sgil eithaf da i droi ato, er ein bod wedi cael y gwersi hynny o fewn y cwrs mae'n dal yn anodd iawn i weithredu o'i gwmpas ond hebddo dydw i ddim yn gwybod lle fyddem ni".

Gyda digwyddiad sy’n ehangu’n barhaus a mwy a mwy o gyn fyfyrwyr i alw arnynt bob blwyddyn, mae diwydiant Gogledd Cymru’n tyfu'n gyflym fel na welsom erioed o'r blaen. Mae cwmnïau a phrosiectau yn ymddangos ar draws y rhanbarth gyda’r talentau gorau yn cymysgu eu crefft a’u busnes gyda’i gilydd i greu llwyddiannau gwirioneddol.

“Ein cynllun yw i barhau i ddatblygu’r diwydiant a’n cynllun yw i wneud yn well na’r de, Lerpwl a’r holl ranbarthau i ddod yn un o’r lleoedd mwyaf a chryfaf ar gyfer datblygu gemau yn nhermau’r diwydiant yn y DU" meddai Hebblewhite.

Mae uchelgais yn uchel yn y rhanbarth, ond pan gynhyrchir talent mor gyflym ag y gwneir yng Ngogledd Cymru, nid yw’n syndod o gwbwl.

Cefnogi'r Cais

Share this page


Print this page