Welsh Government

Cynnydd sylweddol tuag at Fargen Twf yn 2018

Progress

Eleni gwelwyd cynnydd sylweddol tuag at gytundeb ar Fargen Twf a fydd yn gwireddu ein Gweledigaeth Twf ar gyfer Gogledd Cymru.


Dros y misoedd diwethaf mae Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru – sy’n cynnwys cynrychiolwyr o’r chwe awdurdod lleol, colegau a phrifysgolion a'r sector preifat - wedi llwyddo i sicrhau ymrwymiad o £240m gan Lywodraethau Cymru a'r DU.


Mae’r Bwrdd yn dal i gynnal trafodaethau gyda’r ddwy lywodraeth ac yn eu hannog i fuddsoddi swm cyfalaf cyfatebol mwy i gefnogi Bargen Twf mwy beiddgar ac effeithiol fyth,  yn ychwanegol at raglenni sectorau amgen a ffrydiau cyllid.


Mae hyn yn newyddion hynod o gadarnhaol ac yn darparu sylfaen gadarn ar gyfer rhoi ar waith y naw rhaglen flaenoriaeth - sy'n cynnwys 16 prosiect – a ffurfiodd Cais Twf Gogledd Cymru.


Mae pob un o’r 16 prosiect yn allweddol i’r rhanbarth ac mae uchelgais a ffocws y Bwrdd ar ddarparu pob un ohonynt er mwyn helpu i roi hwb go iawn i gyfnod newydd o ffyniant economaidd.


Mae Cais Twf Gogledd Cymru a’r Fargen Twf ddilynol yn elfennau cwbl allweddol o Weledigaeth Twf ehangach Gogledd Cymru.


Rydym i gyd yn gweithio gyda'n gilydd i greu swyddi, gwella sgiliau a hyfforddiant, gwella'r seilwaith ac i ddatblygu Gogledd Cymru fel ardal sy’n arwain ar draws y byd o ran ynni clyfar, technoleg, arloesedd a chysylltedd digidol, a mwy. 


Ein nod eithaf yw cynyddu’r economi i £20biliwn y flwyddyn erbyn 2035 a sicrhau fod ffigyrau gwerth ychwanegol gros (GVA) yr ardal yn cyd-fynd a rhai gweddill y DU.


Blaenoriaeth yn awr yw creu swyddfa raglen a fydd â’r capasiti a’r sgiliau i sicrhau fod y prosiectau blaenoriaeth yn dwyn ffrwyth ochr yn ochr â'n partneriaid a llywodraethau Cymru a'r DU fel ei gilydd. 


Tra bo’r buddsoddiad o £240m yn llwyfan ar gyfer trafod Bargen Twf derfynol, nid yw hyn ond megis dechrau. Bydd y Bwrdd y parhau i weithio’n galed i wireddu ei nod o ddarparu rhanbarth Clyfar, Gwydn a Chysylltiedig ar gyfer cenedlaethau i ddod.


Rydym yn disgwyl y bydd y Fargen Twf derfynol yn ei lle yn ddiweddarach yn 2019 er mwyn i’r gwaith gychwyn ar brosiectau blaenoriaeth o 2020 ymlaen.

 

 

Share this page


Print this page