Welsh Government

Coleg arloesol yn dathlu pum mlynedd o lwyddiant

0305ccbusinessgrads82.jpg

Mae coleg arloesol yng ngogledd ddwyrain Cymru ‘Coleg Cambria’ yn dathlu ei bumed pen-blwydd ddydd Sul (5 Awst).

Wedi’i sefydlu drwy uno Coleg Glannau Dyfrdwy a Choleg Iâl yn Wrecsam, ac adeiladu ar uno blaenorol Glannau Dyfrdwy â Choleg Garddwriaeth Cymru a Choleg Llysfasi, mae Cambria wedi torri sawl record ac wedi gosod meincnod ar gyfer y sector addysg bellach.

Mae’r coleg wedi nodi’r achlysur dros yr wythnosau diwethaf gyda digwyddiadau yn cynnwys barbiciw i fwy na 500 o staff, seremoni wobrwyo myfyrwyr a'r Prif Weithredwr, David Jones yn cerdded 48 milltir ar draws eu pum campws mewn un diwrnod ar gyfer yr NSPCC.

Roedd uno’r ddau goleg yn 2013 yn ‘heriol’ yn ôl Mr Jones, a theimla bod yr ymdrechion y maent wedi eu gwneud dros gyfnod byr yn nodi ymrwymiad staff, y tîm rheoli a’r Bwrdd.

 “Mae gennym dîm cryf iawn sy’n credu yn y weledigaeth drosfwaol,” meddai.

 “Rydym yn cysylltu â’n cymuned, â diwydiant a’n myfyrwyr i greu cyfleoedd a chefnogi’r economi.

“Mae’n anodd credu mai pum mlynedd yn unig sydd wedi bod, rydym wedi cyflawni gymaint gyda’n gilydd ac mae llawer mwy i ddod.”

Dywedodd Mr Jones – a gafodd ei enwi yn Arweinydd AB TES y flwyddyn yn 2017 – bod cyfraniad Cambria yn mynd ymhell y tu hwnt i academia.

Mae’r coleg yn pwmpio mwy na £400m yn flynyddol i’r economi lleol, yn cyflogi cannoedd o staff ac yn arwain y ffordd wrth hyrwyddo iechyd, lles ac ymwybyddiaeth ofalgar drwy’r ymgyrch Heini Cambria sydd wedi ennyn canmoliaeth fawr.

Mae degau o filiynau wedi’u gwario ar gyfleusterau o’r radd flaenaf, megis y cyfadeilad technoleg peiriannu £10 miliwn a’r ailddatblygiad campws ar Ffordd y Bers yn Wrecsam; y ganolfan chweched dosbarth £14m a'r Ganolfan Addysg Uwch Awyrofod £3.36m yng Nglannau Dyfrdwy, ac Ysgol Fusnes £3.5m yn Llaneurgain, a datgelwyd cynlluniau yn gynharach yn yr haf ar gyfer gwaith ailwampio gwerth £20m ar safle Iâl yn Wrecsam.

Gall Mr Jones gyfeirio at sawl llwyddiant, ond dywed mai’r ymdrechion a wnaed wrth greu cysylltiadau â diwydiant i ategu'r rhaglenni lleoliadau gwaith a phrentisiaethau - sy'n rhoi sylfaen gadarn i fyfyrwyr ddewis a chanlyn eu gyrfa ddewisol – yw’r un y mae o fwyaf balch ohono.

“Adlewyrchiad o hynny yw'r cynnydd yr ydym wedi’i wneud yn rowndiau terfynol Worldskills ac Ewro,” meddai.

 

Bod yn rhan o hanes 

 

“Dim ond pum mlynedd yn ôl y dechreuom gystadlu yn y gystadleuaeth, ond rydym wedi mynd ymlaen i fod yn un o'r colegau â'r nifer mwyaf o fyfyrwyr yn cymhwyso ar gyfer rowndiau terfynol Worldskills y DU am y tair blynedd diwethaf, yn ennill gwobrau yn rheolaidd a gyda dau fyfyriwr yn cynrychioli Tîm y DU yn rownd Derfynol y Byd yn Abu Dhabi y llynedd.

 “Dyna gyflawniad arbennig sy’n amlygu gwerth peirianneg, harddwch a gwallt, dylunio, busnes a sawl cwrs seiliedig ar gyflogwyr arall yr ydym yn eu darparu.”

Mae Mr Jones nawr yn edrych ymlaen at y pum mlynedd nesaf a thu hwnt.

“Rydym oll wedi gwneud mor dda ac yn falch o ba mor bell yr ydym wedi dod, ond wrth gwrs mae yna bob amser le i wella" meddai.

“Rydym yn ehangu ein darpariaeth Gymraeg a dwyieithog yn sylweddol, rydym wedi lansio partneriaethau newydd â sefydliadau arweiniol mewn chwaraeon, arlwyo a’r cynllun Dug Caeredin, ac mae gennym lawer mwy ar y gweill.

“Mae Prentisiaethau yn faes yr ydym yn ceisio ei wella yn flynyddol, ac wrth gwrs mae cynigion cyffrous ar gyfer ein campws Iâl yn Wrecsam, gan adeiladu ar y cyfleusterau gwych sydd gennym yn barod.”

Ychwanegodd Mr Jones: “Cychwyn y daith yn unig yw hyn, mae llawer mwy i ddod, ac ar ran y Corff Llywodraethu hoffwn ddiolch i bawb sydd wedi bod yn rhan o’r siwrnai hyd yma.

“Rydych wedi ein helpu i osod y sylfaen ar gyfer dyfodol disglair i Cambria, ei staff, myfyrwyr a'r gymuned ehangach yma yng ngogledd ddwyrain Cymru."

Am fwy o wybodaeth am Goleg Cambria, ymwelwch â’r wefan www.cambria.ac.uk/?lang=cy

#CefnogirCais

Share this page


Print this page