Welsh Government

Camau Pwysig Ymlaen ar gyfer Safle Wylfa Newydd

Wylfa Newydd

Mae Llywodraeth y DU wedi dechrau trafodaethau pellach gyda chwmni o Japan ynglŷn â gorsaf ynni niwclear newydd ar Ynys Môn.

Mae cynlluniau wedi bod ar y gweill ers peth amser, ac yn ôl gweinidogion mae cam mawr ymlaen wedi cael ei gymryd, gyda chadarnhad mai ‘Wylfa Newydd’ fydd prosiect adeiladu niwclear nesaf y DU.

Byddai’r ffatri arfaethedig gwerth £12biliwn yn cymryd lle hen orsaf Wylfa a byddai’n weithredol am 60 mlynedd. Byddai’r ffatri’n cael ei redeg gan Horizon, is-gwmni'r cwmni enfawr o Japan, Hitachi, a gallai’r gwaith adeiladu gychwyn yn 2020.

Yn ystod y cyfnod adeiladu, gallai 8,500 o swyddi gael eu creu yn yr ardal leol, a byddai hyn yn hwb i’w groesawu ar ôl i’r ffatri wreiddiol gael ei ddigomisiynu yn 2015 ar ôl 40 mlynedd o wasanaeth.

Unwaith y byddai’r safle yn weithredol, gallai 900 o swyddi gael eu creu yno yn ôl ymchwil annibynnol, a fyddai werth £5.7biliwn i economi Cymru.

Mae’r orsaf newydd arfaethedig – a allai greu 2,700 megawat o drydan i bweru hyd at bum miliwn o gartrefi – yn dal i fod yn y cyfnod cynnar, a phetai’n llwyddiannus byddai angen cymeradwyaeth llywodraeth os bydd y trafodaethau’n llwyddiant.

 

Chwilio am eiddo

 

Dywedodd yr Ysgrifennydd Ynni, Ken Clarke, wrth Dŷ’r Cyffredin y byddai unrhyw fuddsoddiad uniongyrchol yn cael ei wneud ar y cyd â Horizon a Llywodraeth Japan.

“Mae hwn yn gam pwysig ymlaen ar gyfer y prosiect, ac er nad oes penderfyniad wedi cael ei wneud i fwrw ymlaen â’r prosiect, bydd casgliad llwyddiannus y trafodaethau hyn yn destun cymeradwyaeth lawn gan y llywodraeth, cymeradwyaeth reoleiddio a chymeradwyaeth eraill, yn cynnwys ond nid yn gyfyngedig i, gwerth am arian, diwydrwydd dyladwy a gofynion o ran cymorth gwladwriaethol.

“Yn y tymor hir mae’r llywodraeth yn parhau i obeithio y bydd prosiect niwclear newydd – fel seilwaith ynni eraill - yn cael eu hariannu gan y sector preifat”. 

Dywedodd Duncan Hawthorne, Prif Weithredwr Horizon:

“Mae’r cyhoeddiad yma’n newyddion gwych i Ynys Môn, y diwydiant niwclear, a Horizon, yn ogystal â dangos ymrwymiad clir y Llywodraeth i gyflawni dyfodol carbon isel ar gyfer y DU.

“Gan adeiladu ar dderbyniad gan reoleiddwyr y llynedd o’n technoleg brofedig, mae’n dangos gwir fomentwm y tu ôl i’r prosiect a fydd yn creu manteision enfawr ym mhob man, o Ynys Môn i Gymru a’r DU a Japan.

"Ein ffocws nawr yw sicrhau ein bod yn parhau i gyflawni ar brif gerrig milltir y prosiect wrth i ni symud ymlaen tuag at y gwaith adeiladu".

Chwilio am eiddo

Share this page


Print this page