Welsh Government

BYDD cynllun sgiliau a chyflogaeth newydd yn ceisio bodloni'r galw am hyfforddiant ac addysg mewn sectorau allweddol ledled Gogledd Cymru.

kenskates.jpg

Mae Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol Gogledd Cymru wedi cydweithio gyda phartneriaid yn y sector preifat a chyhoeddus i gynhyrchu strategaeth ar gyfer 2019-2022.

Bydd Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth Llywodraeth Cymru, Ken Skates a chadeirydd y Bartneriaeth, David Roberts, ymhlith y siaradwyr pan gaiff y Cynllun ei lansio yn Venue Cymru yn Llandudno ar 28 Tachwedd.

Mae'r cynnwys yn canolbwyntio ar gyflenwi a darparu hyfforddiant sgiliau, a'r galw amdano, ledled y chwe sir, gyda phwyslais ar weithio'n agos gyda cholegau, prifysgolion ac arweinwyr diwydiant i adnabod a rhannu arfer gorau ar ddatblygu staff a dysgu yn seiliedig ar waith.

Er mwyn helpu i ffurfio'r cynigion, mynychodd dros 350 o gwmnïau grwpiau ffocws i ymateb i ymgynghoriad, gan roi barn o'r 'byd go iawn' am yr heriau sy'n wynebu myrdd o sectorau.

Dywedodd Sian Lloyd Roberts, y Rheolwr Sgiliau Rhanbarthol: "Bydd y Cynllun hwn yn gymorth i Lywodraeth Cymru ddarparu amgylchedd dysgu ôl-16 sy'n bodloni anghenion dysgwyr, diwydiant a darparwyr.

"Bydd yn llywio gwaith Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol Gogledd Cymru dros y tair blynedd nesaf ac mae'n mapio'r gofynion sgiliau ar gyfer ein sectorau twf a buddsoddiadau mawr yn yr ardal, yn cynnwys Cynllun Twf Gogledd Cymru.

"Mae hi'n bwysig bod ein cynnig ôl-16 yn cyd-fynd ag anghenion diwydiant yn lleol i sicrhau bod gennym y sgiliau arfaethedig cywir yn y rhanbarth - sgiliau a fydd yn caniatáu i bobl ifanc gael swydd a symud ymlaen yn y gweithle."

Ychwanegodd Mr Roberts: "Mae sgiliau'n graidd i'n llwyddiant economaidd parhaus. Yn gynyddol, mae cyflogwyr yn chwilio am sgiliau gyntaf, nid cymwysterau yn unig.

"Rydym yn cydnabod, fel rhanbarth, bod angen i ni wneud mwy i wella sgiliau ein pobl drwy gyfateb yn well yr hyn y mae ein cyflogwyr yn chwilio amdano a'r hyn y mae'r system yn ei ddarparu.

"Ynghyd â chyflwyno blaenoriaethau i gefnogi sectorau penodol, mae'r Cynllun yn amlinellu'r heriau allweddol yr ydym yn eu hwynebu a pha gamau sydd eu hangen i annog newid yn ein system sgiliau.

"Edrychwn ymlaen at weithio gyda chydweithwyr ledled y rhanbarth i weithredu'r uchelgeisiau ar y cyd sydd wedi'u hamlinellu a chreu system sgiliau sy'n sail i economi cryf, cynhwysol ac eangfrydig."

Wrth groesawu'r cynigion, ychwanegodd Ken Skates, y Gweinidog: "Mae hon yn adeg arbennig o gyffrous i'r rhanbarth gyda chynnydd Cynllun Twf Gogledd Cymru a datblygiadau allweddol eraill megis AMRC Cymru. 

"Mae gwneud yn siŵr bod gennym y sgiliau cywir yn eu lle i sicrhau bod economi'r rhanbarth yn parhau i ffynnu a bod unigolion yn medru cymryd mantais lawn o'r cyfleoedd sydd ar gael yn hanfodol.  Mae'r Cynllun Sgiliau a Chyflogaeth newydd yn gyfraniad gwerthfawr tuag at gyflawni'r nod hwn."

Am ragor o wybodaeth am Gynllun Sgiliau a Chyflogaeth Gogledd Cymru 2019-2022, ewch i'r wefan: www.northwaleseab.co.uk/cy/swyddi-sgiliau/partneriaeth-sgiliau-rhanbarthol

Share this page


Print this page