Welsh Government

Busnesau Bach yn cefnogi Cynnig Twf Gogledd Cymru sydd werth £1.3 biliwn.

baravellis_0.jpg

Mae siop siocled arbenigol Baravelli's yng Nghonwy’n un o nifer o gwmnïau sydd wedi cefnogi ymgyrch #CefnogirCynnig y Daily Post a Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru.

Bu’r tîm o ŵr a gwraig, Mark ac Emma Baravelli, yn cyfarfod gyda'r Cyng. Aaron Shotton, cadeirydd y Cynnig, i drafod posibiliadau i fentrau llai yn y rhanbarth a sut y bydd yr ymdrech i sicrhau buddsoddiadau ar gyfer prosiectau mewn ystod o sectorau - gan gynnwys twristiaeth, gweithgynhyrchu, tai, digidol ac ynni adnewyddadwy - yn effeithio ar y boblogaeth ehangach.

Gan siarad yn eu siop yn Chwarter Porth Uchaf y dref gaerog, dywedodd y Cynghorydd Shotton: “Mae’r posibiliadau’n ddiddiwedd.

 “Pwrpas y Cynnig a’r Fargen Dwf ddilynol ydi sicrhau bod Gogledd Cymru’n dod yn ranbarth twf a swyddi disglair, ac mae hynny'n mynd ymhell y tu hwnt i'r Cynnig. Mae gennym ni weledigaeth a fydd yn effeithio ar bob rhan o’r rhanbarth am genedlaethau.

 “Yn ogystal â buddsoddi cyfalaf sylweddol, mae’n ymwneud â llawer mwy na hynny; y diben ydi sicrhau ein bod ni'n datganoli hyd yn oed ymhellach er mwyn i'r sector cyhoeddus yng Ngogledd Cymru, wrth weithio gyda busnesau, fod â rheolaeth a phwerau a fydd yn siapio'r economi ar gyfer pob Gogleddwr a Gogleddwraig."

Ychwanegodd: "Dwi'n meddwl bod rhywbeth ar gyfer pob un o drigolion Gogledd Cymru, yn Ne Gwynedd ac yng Ngogledd-ddwyrain Sir y Fflint, p’un a ydi hynny’n welliannau i gysylltedd cludiant, yn fynediad at wasanaethau digidol neu'r swyddi a'r sgiliau gorau posib'.

 “Yr hyn rydyn ni’n ei ddweud ydi, er bod chwe chyngor Gogledd Cymru a'r colegau, y prifysgolion a'r busnesau wedi ymuno gyda llywodraethau Cymru a'r DU i sicrhau bod hyn yn digwydd, rydyn ni am weld busnesau a thrigolion lleol yn ein cefnogi ni ac yn cefnogi’r cynnig."

Mae Emma a Mark Baravelli yn gynhyrchwyr siocled a chyffeithiau sydd wedi ennill sawl gwobr. Bu iddynt agor y siop dair blynedd yn ôl ar ôl adleoli o uned ym Mharc Busnes Morfa Conwy.

Y nhw oedd y rhai cyntaf yng Nghymru i gynhyrchu eu siocled eu hunain yn gyfan gwbl ac maen nhw bellach yn cyflenwi Harrods, ymysg gwerthwyr amlwg eraill.

Gan ddatgan eu cefnogaeth i’r ymgyrch, dywedodd Emma: “Dwi’n meddwl y gallai’r Cynnig wneud gwahaniaeth enfawr i gwmnïau fel ein un ni a bydd unrhyw help y gallai'r rhanbarth ei gael i ddenu twristiaeth, busnesau mawr a chludiant yn fanteisiol.

 “Mae busnesau bach a busnesau mawr yma’n credu yn yr ardal hon ac rydyn ni angen i weddill y wlad a’r byd weld beth allwn ni ei wneud – gobeithio y bydd y Cynnig yn sicrhau hynny.”

Anfonwch eich fideos byr yn cefnogi'r Cynnig at dîm Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru ar 07743252658 neu eu rhoi ar y cyfryngau cymdeithasol gan ddefnyddio’r hashnod #cefnogircynnig.

Share this page


Print this page