Welsh Government

Bargen Dwf Gogledd Cymru o dan y chwyddwydr mewn cynhadledd fusnes

Denbighshire March for Business

Rhoddwyd Bargen Dwf Gogledd Cymru sy’n werth £1 BILIWN dan y chwyddwydr mewn cynhadledd fusnes boblogaidd.

Roedd cynrychiolwyr o dros 60 o gwmnïau a sefydliadau yn bresennol yn nigwyddiad Mis Mawrth Menter a gynhaliwyd gan Gyngor Sir Ddinbych yng Nghanolfan Dechnoleg OPTIC yn Llanelwy.

Cadeirydd y fforwm oedd Ashley Rogers ac roedd yn gyfle i gwmnïau o bob maint ganfod sut y gallant elwa o’r Fargen Dwf sydd ar ddyfod ac sy’n cael ei llywio gan Fwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru.

Dywedodd Mr Rogers, sy’n aelod o’r Bwrdd Uchelgais ac yn gadeirydd i Gyngor Busnes Gogledd Cymru Mersi Dyfrdwy, y byddai’r prosiectau sydd wedi’u clustnodi ar gyfer datblygiad yn cael effaith fawr ar economi’r rhanbarth.

Atseiniwyd y geiriau hynny gan Iwan Trefor Jones, Cyfarwyddwr Corfforaethol o Gyngor Sir Gwynedd, a ddywedodd bod y Bwrdd Uchelgais ar hyn o bryd yn trafod cael cyllid pellach gan Lywodraethau Cymru a’r DU ar ben yr ymrwymiad o £240m a dderbyniwyd y llynedd.

“Bydd y cyllid cyfalaf gan y ddau lywodraeth yn ysgogi oddeutu £1bn o fuddsoddiad i mewn i'r rhanbarth fel rhan o'r Fargen Dwf", meddai Mr Jones.

“Mae dod at ein gilydd fel Bwrdd Uchelgais wedi ein galluogi i gyflawni llawer mwy na phe baem yn chwech awdurdod lleol ar wahân – mae’r sefyllfa ‘Tîm Gogledd Cymru’ wedi bod yn hanfodol ac yn llwyddiannus.

“Rydym wedi dod yn un llais sy’n gallu curo ar ddrysau Llundain a Chaerdydd a brwydro dros y rhanbarth hwn a dangos y gallwn wneud gwahaniaeth.”

Ychwanegodd: “Mae’r Fargen Dwf ei hun yn rhan o Weledigaeth Dwf ehangach ar gyfer gogledd Cymru, felly rydym yn annog pawb ohonoch sydd yma heddiw i ymgysylltu â ni a gweld sut y gallwch ein cefnogi a sut y gallwn ni eich helpu chi i ddatrys y problemau a’r heriau a wynebwch mewn busnes.

“Mae gogledd Cymru yn arbennig, mae gogledd Cymru yn ardal yr ydym i gyd yn credu ynddi, felly gadewch i ni fynd â’r Weledigaeth hon ymlaen gyda’n gilydd.”

Roedd y digwyddiad hefyd yn cynnwys cyflwyniadau gan sefydliadau sy’n arwain prosiectau sy’n ffurfio’r Fargen Dwf; gan gynnwys y Ganolfan Ynni Adnewyddadwy a Thechnoleg Digidol Fanwl arfaethedig yng Ngholeg Cambria Llysfasi; Cysylltedd Digidol; Canolfan Ragoriaeth Twristiaeth a Lletygarwch Gogledd Cymru yng Ngholeg Llandrillo; y Ganolfan Peirianneg Menter ac Optig yn Llanelwy; Datblygu Tir ac Eiddo, ac Ynni Clyfar Lleol.

Diolchodd Arweinydd Sir Ddinbych, y Cynghorydd Hugh Evans, i’r cwmnïau a fynychodd am eu cyfraniadau i'r sir trwy greu swyddi a rhoi hwb i'r economi. Mae “Mis Mawrth Menter” yn seiliedig ar yr hyn y dywedoch yr oeddech chi ei eisiau, beth sydd ei eisiau a’i angen arnoch gennym fel awdurdod sy’n cefnogi busnes,” meddai’r Cynghorydd Evans.

“Gwyddom nad o fewn ffiniau Sir Ddinbych yn unig y mae ein heconomi ac mae’r Fargen Dwf yn allweddol i’w symud ymlaen.

“Mae Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru yn rhan hanfodol o ffyniant y rhanbarth; rydym am weld sut y gallwch chi elwa o brosiectau a fydd yn ffurfio’r Fargen Dwf a sut y gallwn eich helpu i dyfu ac ymestyn a darparu ar gyfer eich uchelgais.

“Yna, ar ôl taro'r Fargen, cawn ddechrau arni."

Ewch i www.sirddinbych.gov.uk/mismawrthmenter am fwy o wybodaeth am Mis Mawrth Menter.

Share this page


Print this page