Welsh Government

Arweinwyr Siroedd yn Uno ar Gyfer ‘Un Gogledd Cymru’

north-wales-growth-bid-launch_1.jpg

Mae arweinwyr CYNGHORAU wedi dod at ei gilydd i hyrwyddo “un Gogledd Cymru” wrth i’r rhanbarth geisio sicrhau cytundeb twf gwerth £1.3bn.

Mae arweinwyr y chwe awdurdod lleol; Ynys Môn, Gwynedd, Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint a Wrecsam – yn unedig y tu ôl i Gynnig Twf Gogledd Cymru.

Gyda chymhelliant Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru, sy’n cynnwys chwe chyngor, Addysg Bellach, Addysg Uwch a’r sector preifat mewn partneriaeth gyda Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, Swyddfa Cymru a Llywodraethau’r DU a Chymru, cadeirir y Cynnig gan arweinydd Sir y Fflint y Cyng. Aaron Shotton, gyda chefnogaeth yr is-gadeirydd y Cyng. Dyfrig Siencyn, arweinydd Cyngor Gwynedd.

Ynghyd â'r Cyng. Llinos Medi o Ynys Môn, y Cyng. Gareth Jones yng Nghonwy, arweinydd Wrecsam y Cyng. Mark Pritchard a Hugh Jones o Sir Ddinbych, maent yn anelu at ddod â buddsoddiad sylweddol i feysydd allweddol gyda 26 o brosiectau cychwynnol yn canolbwyntio ar gysylltedd digidol, cludiant, ynni adnewyddadwy, datblygiad tir ac eiddo, twf busnes a chyflogaeth, y Gymraeg, sgiliau ac arloesi.

Wrth groesawu’r ymagwedd newydd, dywedodd y Cyng. Medi, er bod pob arweinydd wedi canolbwyntio ar sicrhau fod eu gwlad yn cael y cytundeb gorau posibl, mae’n hanfodol fod trigolion a busnesau yn gweld y budd a’r llwyddiant y bydd Cytundeb Twf llwyddiannus a’r Weledigaeth Twf yn ei gael ar Ogledd Cymru.

 “I mi, mae’n ymwneud â hirhoedledd a phrosiectau a fydd yn ychwanegu gwerth ac o fudd i genedlaethau’r gyfodol,” meddai’r Cynghorydd Medi.

 “O safbwynt Ynys Môn, gallai cynllun ynni'r môr Morlais, Parc Gwyddoniaeth Menai a photensial porthladd Caergybi gael effaith fawr yn lleol ond hefyd ar y rhanbarth cyfan.”

 “Mae’n rhaid i ni fod yn barod fel ynys – ac ar draws Gogledd Cymru – ar gyfer datblygiadau sy’n cael eu gwneud, sy’n golygu fod yr elfen sgiliau yn hanfodol.

 “Mae gan y chwe chyngor lawer i'w ddysgu gan ei gilydd, a bydd y camau breision mae pob un ohonom yn eu cymryd gyda'n gilydd yn fuddiol iawn i bob sir a'r rhanbarth ehangach wrth symud ymlaen".

Cafodd ei geiriau eu hadleisio gan y Cynghorydd Jones, sy’n awyddus i weld cymunedau – yn arbennig mewn ardaloedd gwledig – wrth galon Gweledigaeth y Bwrdd.

 “Er y bydd y prosiectau hyn yn cael effaith fawr, rhaid i ni beidio â cholli golwg ar y weledigaeth honno," meddai.

 “Mae’r agwedd gymdeithasol o bwys aruthrol ac yn flaenoriaeth, ynghyd ag ochr economaidd y Cynnig Twf.

 “Mae’r rhain yn brosiectau gwych ond mae'n rhaid i ni estyn allan i gymunedau, a dyna ble mae gan gydweithwyr a phrifysgolion ran bwysig, gan arwain ar sgiliau a chefnogi gyrfaoedd a datblygiad ar gyfer y dyfodol.

"Bydd y cynnig yn dod â datblygiad economaidd sylweddol ond rhaid iddo hefyd effeithio ar y cyhoedd a’n cymunedau. Rwy’n ei weld fel galluogwr yn hytrach na darparwr, gan greu amgylchedd a fydd yn sicrhau newid er gwell.”

Mae’r Cynnig yn cynnwys 26 prosiect ond ni fydd pob un ohonynt yn rhan o’r Cytundeb Twf. Bydd y rhai nad ydynt yn rhan o’r Cynnig llwyddiannus yn cael eu hariannu o ffynonellau eraill.

Mae'r chwe arweinydd i gyd yn rhannu nod y Bwrdd Uchelgais o fuddsoddiad yn y strategaethau drwy arian cyfalaf, rhyddhau tir ac asedau, a cheisio cael cefnogaeth ac ymgysylltiad y sector preifat.

Mae’r Cyng, Pritchard yn cytuno mai ymdoddi ffiniau sirol yw’r dull cywir er mwyn gwneud hyn yn realiti.

 “Mae pob un ohonom yn gweithio fel un Gogledd Cymru, gan dynnu bro a gwleidyddiaeth allan o’r drafodaeth,” meddai.

 “Gallwn gyflawni cymaint wrth weithio mewn partneriaeth go iawn ac rydym eisoes wedi gwneud cynnydd mawr drwy ddangos ein hymrwymiad a chanolbwyntio ar y darlun mawr, sy’n hanfodol os yw’r Cynnig am fod yn llwyddiant.”

Mae’r Bwrdd Uchelgais eisiau i chi gefnogi’r ymgyrch ac uno y tu ôl i’r Cynnig.

Gellir gwneud hyn ar change.org drwy’r ddolen bit.ly/2FcScU9 neu ar Twitter gyda’r hashnodau #cefnogwchycynnig a #babackthebid.

Share this page


Print this page