Welsh Government

5 ffordd y gallwch chi ariannu eich busnes

coins-2512279_960_720.jpg

 

O ran dechrau busnes mae yna lawer o gwestiynau y mae angen ichi eu gofyn, ble i ddod o hyd iddynt? Sut ydym ni'n marchnata hyn? Mae'r rhestr yn ddiddiwedd. Fodd bynnag, heb unrhyw amheuaeth, mae un o'r ymholiadau mwyaf a phwysicaf yn meddwl sut y gallech ei gyllido.

Sain gyfarwydd? Wel, peidiwch â diflannu, rydyn ni wedi eich cwmpasu wrth i ni fynd â chi gam wrth gam trwy bum ffordd y gallwch chi gasglu'r cronfeydd hanfodol sydd eu hangen i wneud eich hun yn llwyddiant.

 

Benthyciadau banc

Benthyciad yw swm o arian a fenthyciwyd am gyfnod penodol o fewn amser y cytunwyd arno i’w dalu’n ôl. Bydd swm yr ad-daliad yn dibynnu ar faint a hyd y benthyciad a’r gyfradd llog.

Fel arfer mae banciau’n codi llog ar unrhyw fenthyciadau a gewch, ond bydd y telerau a’r pris yn amrywio rhwng darparwyr.

Mae’r gwahanol fathau o fenthyciad banc yn cynnwys benthyciadau cyfalaf gweithio – ar gyfer sefyllfaoedd byr rybudd neu argyfwng. Hefyd gae’l benthyciadau ffactoreiddio – benthyciadau sy’n seiliedig ar arian sy’n ddyledus i’ch busnes gan gwsmeriaid.

Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

 

Benthyciadau Cychwyn Busnes

Mae’r Start Up Loans Company yn gweithredu ar draws y DU â chefnogaeth y llywodraeth.  Mae’r cynllun yn cynnig benthyciadau ad-daladwy i unigolion dros 18 oed sydd â syniad busnes hyfyw ond heb fynediad at gyllid . Mae'r cynllun yn cefnogi busnesau ym mhob sector.  Yn ogystal â chefnogaeth ariannol mae pob un sy’n derbyn benthyciad yn cael mynediad at fentor, y cyfle i fynychu digwyddiadau hyfforddi yn rhad ac am ddim a chynigion busnes unigryw.

Gall unigolion sydd am ddechrau busnes gael mynediad i fenthyciad yn ystod y 2 flynedd gyntaf o fasnachu ar gyfradd llog o 6.2%. Gall benthyciadau amrywio rhwng £500 i £25,000 gydag hyd at 5 mlynedd i’w ad-dalu. Gall ymgeiswyr ymgeisio am fenthyciad dechrau busnes yn rhad ac ddim a NI chodir tâl am wneud y cais nac ychwaith am flaendal.

Am fwy of wybodaeth cliciwch yma.

 

Edrychwch ar ein chwiliad eiddo

 


 

 

Angylion busness

Mae angylion busnes yn buddsoddi mewn busnesau yn gyfnewid am gyfran o ecwiti’r busnes. Mae’r rhan fwyaf o angylion busnes yn buddsoddi rhwng £10,000 a £750,000.

Fel arfer mae buddsoddwyr angel busnes yn buddsoddi mewn busnesau sy’n cychwyn neu rai ifanc sydd angen ariannu gweithgareddau megis datblygu cynnyrch neu ehangu’r farchnad. Gallant wneud penderfyniadau buddsoddi yn gyflym ond bydd dal angen arnynt weld bod gennych gynllun busnes da cyn eu bod yn ymrwymo.

Mae’n bosibl y bydd yr angylion busnes yn cymryd rhan weithredol yn eich busnes a gallant fod yn ffynhonnell ddefnyddiol o wybodaeth, mentora a chysylltiadau.

Am fwy o wybodaeth cliciwch yma.

 

Banc Datblygu Cymru

Mae Banc Datblygu Cymru yn fenthyciwr unigryw i fusnesau yng Nghymru. Fe'i sefydlwyd gan Lywodraeth Cymru i gefnogi economi Cymru trwy ei gwneud hi'n haws i fusnesau gael y cyllid sydd ei angen arnynt i ddechrau, cryfhau a thyfu.

Ar hyn o bryd mae gan Fanc Datblygu Cymru gynllun trac cyflym dwy-ddiwrnod syml newydd ar gyfer micro-fenthyciadau rhwng £1,000 a £10,000 ar gyfer busnesau yng Nghymru sydd wedi bod yn masnachu ers mwy na dwy flynedd.

Yn gyffredinol, mae'r telerau ad-dalu'n amrywio o 1 i 10 mlynedd. Mae'r cyfraddau llog a godir yn seiliedig ar amgylchiadau unigol busnes ac maent yn cael eu gosod ar gyfer cyfnod y benthyciad.

Am fwy o wybodaeth cliciwch yma.

 

Cyllid ecwiti

Cyllid ecwiti yw ffordd o godi cyllid gan fuddsoddwyr allanol yn gyfnewid am werthu cyfran o’r busnes. Prif ddarparwyr cyllid ecwiti yw ffrindiau a theulu, angylion busnes a chyfalafwyr mentro.

Yn wahanol i ddarparwyr dyled, nid oes gan gyfalafwyr mentro hawl i log ac nid ydynt yn gorfod cael eu cyfalaf yn ôl erbyn dyddiad arbennig. Buddsoddwyr tymor hir yw buddsoddwyr ecwiti sy’n ennill elw ar eu buddsoddiad drwy ddifidendau a thwf cyfalaf. Byddent fel arfer yn disgwyl elw uwch na buddsoddwyr dyled oherwydd bod y risg sydd ynghlwm yn uwch.

Gall eich busnes fod yn addas ar gyfer cyllid ecwiti os oes ganddo:

  • y potensial i dyfu’n gyflym a strategaeth dwf eglur
  • cynnyrch neu wasanaeth arloesol
  • tîm rheoli cryf
  • eiddo deallusol cryf
  • strategaeth ymadael glir a chyraeddadwy gan gynnwys Cyllid Cymru , Angylion busnes, Cyllid cyfalaf mentro, Teulu a ffrindiau a Cyllid tyrfa.

Am fwy o wybodaeth cliciwch yma

 

Edrychwch ar ein chwiliad eiddo

 

Share this page


Print this page