Welsh Government

5 ffordd o hybu eich busnes am ddim (neu bron iawn am ddim)

money-2724235_960_720.jpg

Pan fo'n fater o redeg eich busnes, fe fyddwch am gael mwy o sylwedd am eich arian.

Mae’n bwysig cael cymaint ag y gallwch o bopeth yr ydych yn ei ddefnyddio, ac yn aml bydd y technegau ar y pen uchaf yn costio arian.

Ond yma rydym wedi chwilio ac wedi canfod pum ffordd o hybu eich busnes a chadw eich costau yn isel.

 

1 - Gweithdai Busnes

Ydych chi'n ei chael yn anodd i gael y gorau o agwedd benodol o fusnes?

Efallai nad ydych yn teimlo fod gennych ddigon o wybodaeth i droi at bethau fel marchnata neu droi at allforio.

Yn hytrach na thalu prisiau uchel am gwrs neu fynd at ‘arbenigwr’ allanol, gallwch ymweld â gweithdai ar draws Gogledd Cymru sy’n cynnig cyngor ac arweiniad yn rhad ac am ddim a byddwch yn gadael gyda digon o wybodaeth a hyder!

Mae Busnes Cymru (DOLEN) yn cynnal gweithdai am ddim yn rheolaidd, sy'n darparu cyngor hanfodol heb i chi orfod gwario ceiniog.

 

2- Gwasanaethau Cyhoeddus

Gall gwasanaethau cyhoeddus fod yn ddefnyddiol i unrhyw sefydliad neu entrepreneur – mawr neu fach. Mae’n syndod faint o help sydd ar gael.

Os ydych yn ystyried gwneud peth ymchwil er enghraifft, mae’n bosibl na fydd angen i chi wario arian ar ddata a gwybodaeth ddrud. Mae’n bosibl y gallwch ei gael am ddim gan dîm cefnogi busnes eich cyngor lleol, neu hyd yn oed eich llyfrgell leol.

Er enghraifft mae Llinellfusnes (DOLEN) yn gweithredu yn Llyfrgell Wrecsam ac mae’n darparu pob math o ddata defnyddiol a gwybodaeth i fusnesau lleol.

 


Edrychwch ar Ein Chwiliad Eiddo

 

 3- Y Cyfryngau Cymdeithasol

Un o’r pethau pwysicaf i'w gwneud wrth redeg busnes yw dod yn weithgar ar y rhyngrwyd.

Gyda phoblogrwydd ffonau symudol, mae nifer fawr o bobl ar-lein wrth fynd o le i le, gan greu galw 24/7 am wybodaeth a gwasanaethau (yn wahanol i 10-20 mlynedd yn ôl, pan oedd cwsmeriaid wedi arfer â diwrnod confensiynol 9-5).

Drwy ddefnyddio safleoedd fel Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat a mwy, gallwch gysylltu â'r rhai sydd â photensial o ddod yn gwsmeriaid a hynny drwy glicio botymau yn unig.

Yn hytrach na gwario miloedd ar hysbysebu, gallwch – gydag amser, ymdrech a pharodrwydd i ddysgu - gyrraedd 10x yn fwy o bobl am ddim ar y cyfryngau cymdeithasol. Gall ymddangos yn amlwg, ond mae’r cyfryngau cymdeithasol yn arf na ddylid ei golli.

 

4-  Apiau

Fel y pwynt blaenorol, mae pobl yn gyson yn defnyddio eu ffonau – ac mae apiau yn rhan enfawr o hynny.

Gallwch nawr ddefnyddio apiau ar gyfer unrhyw beth – nid dim ond ar gyfer gemau yn eich cartref, gwylio fideos neu edrych beth yw’r diweddaraf o ran sgôr gemau pêl-droed. Gall apiau droi eich ffon yn arf busnes hynod o bwerus.

Oeddech chi’n gwybod fod yna apiau rhad neu rhai rhad ac am ddim a fyddai’n trefnu elfennau ariannol eich busnes cyfan?

Er enghraifft, gallwch ddadansoddi eich gwefan, anfon negeseuon e-bost i gwsmeriaid ac anfon anfonebau i gwsmeriaid.

 

5- Wordpress

Yn olaf, mae eich gwefan yn rhan enfawr o bwy ydych chi, ac i gwsmeriaid posibl gall olygu 'ie' neu 'na' ar unwaith.

Bydd angen safle deniadol ar y rhan fwyaf o fusnesau nad yw’n ormodol nac yn rhy ychydig - mae mor bwysig i'w gael yn iawn.

Mae nifer o gwmnïau’n talu symiau enfawr o arian i ddatblygwyr a dylunwyr gwe i redeg eu safleoedd. Ond beth os oes yna ffordd well.... yn arbennig ar gyfer busnesau bach a busnesau sy’n cychwyn i geisio cadw’r costau’n isel?

Gallwch gychwyn pethau ar blatfformau fel WordPress (DOLEN) am ddim.

Ond am ddim ond £20 y mis neu oddeutu hynny, gallwch gael safle i chi eich hun gyda channoedd o gynlluniau i ddewis ohonynt, gyda nifer o nodweddion ac – yn fwy pwysig - rhywbeth sy’n syml i'w ddefnyddio.

Mae Wordpress yn ddigon syml i ddefnyddiwr tro cyntaf, ac mae cefnogaeth wrth law bob amser os ydych mewn trafferth neu os oes rhywbeth yn mynd o'i le.

Gallwch hyd yn oed ddod ag arian i'r safle drwy hysbysebu ac yn y blaen os y daw'n ddigon llwyddiannus.

Edrychwch ar Ein Chwiliad Eiddo

 

Share this page


Print this page