Dyfrig Siencyn

Dros y dyddiau diwethaf, mae ein haelodau a'n sefydliadau partner wedi bod mewn trafodaethau gyda Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU a rhanddeiliaid allweddol yn sgil y newyddion trychinebus o golli dros 1,400 o swyddi yn ffatri adeiladu adenydd Airbus, ym Mrychdyn.

Rydym oll wedi'n tristau gan y cyhoeddiad ac yn benderfynol i gwblhau'r Cynllun Twf cyn gynted â phosib er mwyn dechrau gwaith ar y rhaglenni a fydd yn creu swyddi a rhoi hwb i economi'r rhanbarth dros y degawdau sydd i ddod.

Bydd y £240m sydd wedi'i sicrhau gan Fwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru – oddi wrth y ddwy lywodraeth - yn ein helpu ni i symud ymlaen a gwneud cynnydd o 2021 ymlaen.

Mae'r ymrwymiad hwnnw yn llai na'r hyn yr ymgeisiwyd amdano yn y Cais Twf cychwynnol ond, mae'n rhoi cyfle i ddatblygu prosiectau a denu buddsoddiad o'r sector preifat, y mae gwir angen amdano.

Yn y tymor byr, rydym yn gweithio law yn llaw â Gyrfa Cymru, Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol Gogledd Cymru, Cymru'n Gweithio a'r Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) er mwyn darparu Cyfle i Newid i geiswyr swyddi.

Mae'r bartneriaeth hon yn canolbwyntio ar annog pobl i wneud cais am swyddi hanfodol mewn diwydiannau allweddol megis iechyd a gofal cymdeithasol, gwaith TG o bell, nyrsio, gweinyddiaeth, trafnidiaeth a logisteg a sectorau eraill a bod wrth law gyda chyfarwyddyd a chyngor.

Mae hon yn adeg ansicr a digynsail i filiynau o bobl leded y DU, gyda miloedd ohonynt yng Ngogledd Cymru, felly bydd cydweithio a chefnogi yn parhau'n allweddol.

I'r rheini y mae eu swyddi a'u bywoliaeth wedi'u heffeithio gan Coronafeirws, mae'r neges yn glir.

I'r rheini yn Airbus, a'r gadwyn gyflenwi, busnesau yn y sectorau twristiaeth, lletygarwch, gweithgynhyrchu uwch a cherbydau modur, a'r nifer o feysydd eraill sydd wedi'u heffeithio dros y misoedd diwethaf.

Rydym ni yma i chi, a byddwn yn gwneud popeth o fewn ein gallu i sicrhau bod sgiliau a phrofiad gwerth uchel cynifer o weithwyr yn cyd-fynd â chyfleoedd yn y dyfodol yn y meysydd hyn a meysydd sy'n tyfu megis ynni adnewyddadwy, mentrau trafnidiaeth carbon isel, cysylltedd digidol a mwy.

 

Cyng. Dyfrig Siencyn

Cadeirydd - Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru

Share this page

Print this page