MAE Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru yn recriwtio i helpu i gyflawni Cynllun Twf trawsffurfiol y rhanbarth sydd werth £1bn.

Mae Swyddfa Rhaglen y Bwrdd Uchelgais yn ceisio llenwi saith swydd allweddol a fydd yn gyrru'r rhaglenni sy'n ffurfio'r Cynllun Twf - sy'n rhan o'r Weledigaeth Twf ar gyfer Gogledd Cymru.

Dan arweiniad Alwen Williams, ar hyn o bryd mae aelodau'r tîm yn cynnwys Stuart Whitfield - Rheolwr Rhaglen Ddigidol, Henry Aron - Rheolwr Rhaglen Ynni, David Matthews - Rheolwr Tir ac Eiddo a Hedd Vaughan-Evans - Rheolwr Gweithrediadau.

Wedi'u lleoli yng Nghanolfan Busnes Conwy, Cyffordd Llandudno - ac o bell - maen nhw'n chwilio am Reolwr Rhaglen i arwain ar Weithgynhyrchu Gwerth Uchel a Diwydiannau'r Tir a Thwristiaeth, Uwch Swyddog Gweithrediadau, Rheolwr Prosiect (Ynni), Rheolwr Prosiect (Digidol), Swyddog Cyfathrebu ac Ymgysylltu, Rheolwr Prosiect ESF (Cronfa Cymdeithasol Ewropeaidd) a Swyddog Cefnogi'r Rhaglen.

Sefydlwyd y Swyddfa Rhaglen yn gynharach eleni; dros y misoedd diwethaf maen nhw wedi bod yn brysur yn ffurfio achosion busnes, yn ymgysylltu â rhanddeiliaid a phartneriaid ac yn edrych i mewn i gyfleoedd am fuddsoddiad gan y sector preifat a chynnal cyfarfodydd a chynadleddau rhithiol yn ystod y cyfnod clo yn sgil pandemig Coronafeirws.

"Rydym yn bwrw ymlaen â gwaith ardderchog y Bwrdd Uchelgais gan yrru ymlaen â'r Cynllun Twf mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU," meddai Alwen.

"Bydd ein Cynllun Twf ar gyfer Gogledd Cymru yn para dros y 15 mlynedd nesaf, gyda'r dyhead i dyfu ein heconomi a gwella cynhyrchedd, creu swyddi, cyfleoedd hyfforddiant a gwella isadeiledd.

"Mae gan y Swyddfa Rhaglen ran allweddol i'w chwarae, i weithio'n hyblyg gyda'r holl bartneriaid er mwyn ymateb i'r newidiadau, yr heriau a'r cyfleoedd, ynghyd â denu buddsoddiad yn y dyfodol, felly bydd dod o hyd i'r ymgeiswyr cywir yn allweddol."

Ynghyd â chreu miloedd o swyddi newydd, mae'r Weledigaeth Twf yn targedu cynnydd o £10bn yng ngwerth economi'r Gogledd erbyn 2035.

Dywedodd y Cynghorydd Dyfrig Siencyn, cadeirydd y Bwrdd Uchelgais ac Arweinydd Cyngor Gwynedd, y bydd y saith swydd wag yn chwarae rhan hanfodol wrth gefnogi'r nodau hyn.

"Rydym wedi gosod sylfaen gref i gyflawni'r Weledigaeth Twf, gan elwa ar y cyfleoedd yn y rhanbarth ynghyd â rhoi sylw i rai o'r heriau sy'n wynebu'r economi," meddai.

"Mae'r ddwy Lywodraeth a'r Bwrdd Uchelgais yn cydnabod y bydd y Cynllun Twf yn gydran allweddol fel rhan o adfer yr economi wedi Covid-19, ac edrychwn ymlaen at gael tîm llawn yn ei le i yrru'r gwaith hwn.

"Mae'r rhain yn gyfleoedd cyffrous iawn, felly gobeithiwn weld dewis cryf o ymgeiswyr."

Am ragor o wybodaeth, cliciwch YMA

Share this page

Print this page