Amdanom Ni

Mae Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru (NWEAB) yn grŵp ar y cyd o sefydliadau preifat a chyhoeddus yng Ngogledd Cymru sydd wedi ymrwymo i hyrwyddo twf economaidd yn Ynys Môn, Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint, Gwynedd a Wrecsam.

Rydym wedi ehangu dros y blynyddoedd diwethaf, gan weithio gyda mwy o bartneriaid ... gan gynnwys colegau lleol, prifysgolion ym Mangor a Wrecsam, a Chyngor Busnes Gogledd Cymru.

Rydym yn gweithio'n agos gyda Llywodraeth Cymru, ac mae ein hamcanion allweddol yn cynnwys annog buddsoddiad busnes yng Ngogledd Cymru, gan helpu cwmnïau lleol i fanteisio ar gyfleoedd y gadwyn gyflenwi, ac annog sgiliau cysylltiedig â gwaith yn y rhanbarth.

Cysylltwch a ni

Bargen Twf Gogledd Cymru

Ar ddiwedd 2017 bu i bartneriaeth, sy’n cynnwys chwe chyngor gogledd Cymru, partneriaid busnes, colegau a phrifysgolion, lansio Bargen Twf Gogledd Cymru yn ffurfiol.

Byddai’r cynigion yn galluogi buddsoddiad o £1.3 biliwn yn economi gogledd Cymru o fuddsoddiad bargen twf o £328m o gyfalaf a £55.4m o refeniw (cyfanswm o £383.4m).

Darganfyddwch fwy

 

Ffyrdd, Rheilffyrdd, Môr, Awyr

Mae Gogledd Cymru yn rhan o'r DU, sy'n ffinio â Swydd Gaer, Swydd Amwythig a Gorllewin Canolbarth Lloegr a Cheredigion a Phowys yng Nghanolbarth Cymru.

Mae gennym gysylltiadau da ar y ffordd, rheilffordd, awyr a’r môr.

Mae ond yn cymryd 45 munud i deithio i feysydd awyr Manceinion a Lerpwl ac mae Porthladd Caergybi’n darparu llongau fferi rheolaidd i Iwerddon.

Gallwch fod yn Llundain mewn dwy awr a hanner ar y trên.

Ac mae'r A55 a'r A483 yn cysylltu’r rhanbarth yn syth i rwydwaith traffyrdd y DU, gan gynnwys yr M53, M56 a'r M6.

Cynllun Trafnidiaeth Lleol Rhanbarthol

Mae'r Cynllun Trafnidiaeth Lleol ar y Cyd yn ddogfen statudol a baratowyd gan y chwe chyngor yng ngogledd Cymru.

Ei nod yw cefnogi twf economaidd yn y rhanbarth drwy helpu i ddarparu rhwydweithiau trafnidiaeth cynaliadwy ac effeithiol.

Mae'r cynllun yn mynd i'r afael â rhai materion allweddol ar gyfer gogledd Cymru, gan gynnwys:

  • Yr angen am gysylltiadau trafnidiaeth cryf â gweddill y Deyrnas Unedig i gefnogi busnesau a swyddi.
  • Y diffyg gwydnwch ar draws rhwydweithiau ffyrdd a rheilffyrdd i ddigwyddiadau wedi'u cynllunio a heb eu cynllunio, gan gynnwys tywydd eithafol.
  • Yr angen am fynediad da i’r tair Ardal Fenter yng ngogledd Cymru.
  • Y diffyg dewisiadau amgen ymarferol yn lle'r car i gael mynediad i safleoedd cyflogaeth allweddol a gwasanaethau eraill.
  • Yr angen am gysylltiadau da o gefnffyrdd i ardaloedd gwledig, i helpu i gadw hyfywedd busnesau a chymunedau lleol.

Lawrlwytho'r cynllun

Gallwch lawrlwytho 'crynodeb gweithredol' (fersiwn cryno sy'n cynnwys y pwyntiau allweddol) neu fersiwn llawn o’r cynllun.

Gallwch hefyd ofyn am ddogfennau ategol allweddol y cyfeirir atynt yn y cynllun, gan gynnwys atodiadau.

Cysylltwch â ni ac fe wnawn ni anfon y dogfennau sydd eu hangen arnoch chi - neu eich rhoi mewn cysylltiad â rhywun sy'n gallu’ch helpu.

Cysylltwch â ni