Tîm Ymgysylltu Rhanbarthol

Wrthi’n llunio cynigion am brosiect a ariennir gan yr UE?

Gwnewch yn siŵr eich bod yn cael sgwrs â Thîm Ymgysylltu Rhanbarthol Gogledd Cymru. Gallant eich helpu i wneud mân newidiadau i’ch prosiect yn ogystal â sicrhau bod y rhanbarth yn cael y budd mwyaf posibl.

Mae’r tîm yn gweithio ar ran Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru, a’i nod yw helpu i hyrwyddo effaith cyllid yr UE i’r eithaf ar draws Wrecsam, Sir y Fflint, Sir Ddinbych, Conwy, Gwynedd ac Ynys Môn.

Yn wir, bydd angen i unrhyw un sy’n gwneud cais am gyllid Ewropeaidd ddangos eu bod wedi trafod â’r tîm sut y gall eu prosiect ychwanegu gwerth at fuddsoddiadau presennol neu arfaethedig yn y rhanbarth, a chefnogi rhai o’r blaenoriaethau rhanbarthol mawr sy’n llunio ein economi.


Cefnogaeth

Yn ogystal â rhoi arweiniad ar sut y gall eich prosiect chi gyd-fynd â blaenoriaethau rhanbarthol, gall y tîm eich helpu gyda phethau eraill.

Gallant eich cysylltu â phobl sy’n gweithio ar gynigion eraill, gan greu cyfleoedd i gydweithio allai ychwanegu gwerth at eich prosiect chi neu osgoi dyblygu.

Gallant hefyd eich helpu i ddysgu o astudiaethau achos ac enghreifftiau o arferion da – a chael gafael ar fentrau cenedlaethol allai fod o gymorth i chi

Caiff TyRh Gogledd Cymru ei ariannu’n rhannol gan Gronfeydd Strwythurol a Buddoddi Ewropeaidd drwy Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru. I ddarganfod mwy am y timau eraill ar draws Cymru, ewch i:

Ymgeisio am gyllid