Cysylltedd Digidol

Mae Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru yn paratoi rhaglen o fuddsoddiad fel rhan o'r Cynllun Twf i wella cysylltedd digidol ledled y rhanbarth. Disgwylir i waith ar y rhaglen ddechrau yn 2021, ond mae llawer yn digwydd nawr yn y Gogledd, hefyd.

Mae cefnogaeth ar gael yn lleol ledled y rhanbarth ar gyfer cymunedau sydd â diddordeb mewn gwella band eang yn eu hardaloedd. P'un a yw hynny'n golygu deall sut i ymgeisio'r Cynllun Taleb Band Eang Gigabit neu sut all eich cymuned weithio gyda'i gilydd i gysylltu nifer o aelwydydd a busnesau, mae'n bosib y gall y cysylltiadau isod gynghori ac egluro beth yw eich opsiynau. 

Yn ogystal, bydd sawl eiddo ledled y Gogledd yn gymwys ar gyfer y 'Rhwymedigaeth Gwasanaeth Cyffredinol' (neu USO) sy'n golygu, o 20 Mawrth 2020, bod gan bob aelwyd a busnes yn y DU hawl cyfreithiol i wneud cais am gysylltiad band eang fforddiadwy, priodol. Mae manylion llawn cefndir yr USO ar gael gan Ofcom YMA.

Bydd eich cartref neu fusnes yn gymwys os:
•    nad oes ganddo fynediad i fand eang priodol presennol; ac
•    nad yw wedi'i gynnwys mewn cynllun band eang cyhoeddus a gynigir gan Lywodraeth y DU a'r llywodraethau datganoledig dros y 12 mis nesaf.

Am ragor o fanylion ar sut i wirio a ydych yn gymwys ac i wneud cais am uwchraddiad, CLICIWCH YMA

Cysylltiadau Cefnogaeth Ddigidol Lleol:

Conwy
Tom Jones
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
01492 576673

conwylocalactiongroup@conwy.gov.uk

Sir Ddinbych 
Philip Burrows
Swyddog Digidol
Cyngor Sir Ddinbych

01824 706166

philip.burrows@denbighshire.gov.uk

Ynys Môn & Gwynedd
Meilir Pritchard
Uwch Swyddog Cymunedol Digidol
Menter Môn
01248 725 700

meilir@mentermon.com 

Wrecsam a Sir Y Fflint
Mike Dugine
Swyddog Busnes Digidol
Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam
01978 667309

Michael.Dugine@wrexham.gov.uk