People holding awards

Mae un o ARWEINYDDION Cynnig Twf Gogledd Cymru wedi croesawu bargen gwerth £200 miliwn gan y Llywodraeth gyda'r sector niwclear i sicrhau y bydd yn pweru’r DU am flynyddoedd i ddod.

 

Cyhoeddodd yr Ysgrifennydd Busnes ac Ynni, Greg Clark y newyddion yng Ngorsaf Bŵer Trawsfynydd wythnos diwethaf.  

 

Cafodd ei groesawu gan y Cyngh. Dyfrig Siencyn, arweinydd Cyngor Gwynedd ac Is-Gadeirydd Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru, y grym sy’n gyrru'r Cynnig Twf a Gweledigaeth Dwf cyffredinol yr ardal.

Mae un o wyth rhaglen yn y Cynnig yn cynnwys archwiliad i Adweithydd Niwclear Modiwlar bach gwerth £10 miliwn a phrosiect datblygu yn Nhrawsfynydd. 

 

Dywedodd y Cyngh. Siencyn: “Mae’r cyhoeddiad gan Llywodraeth Y DU yn nodi’r potensial sylweddol sydd gan Ogledd Cymru i gyfrannu tuag at ddatblygiad y diwydiant niwclear, ac rydym o’r farn y gallai Trawsfynydd fod yn ganolog i’r ganolfan ragoriaeth ranbarthol hon.

 

Ychwanegodd: “Byddai chwarae rôl lawn wrth ddatblygu’r ganolfan niwclear, yn enwedig drwy leoli'r Adweithydd Modiwlar Bach yn gwneud y defnydd gorau posib o briodoleddau’r safle a’r sgiliau o lefelau uchel sydd eisoes yn bodoli ym Meirionnydd. Yn bennaf, bydd yn sicrhau cyflenwad o swyddi o ansawdd uchel ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol o bobl leol.”

 

Cefnogi'r cais 

Datgelodd Mr Clark bod y cynllun yn cynnwys hwb o £32 miliwn gan y Llywodraeth a diwydiant i gychwyn uwch raglen gweithgynhyrchu newydd yn cynnwys buddsoddiad R&D i ddatblygu technolegau niwclear posib o’r radd flaenaf megis Uwch Adweithyddion Modiwlar.

 

“Mae’r DU yn gartref i dechnoleg niwclear sifil a gyda’r buddsoddiad mewn arloesi a’n hymrwymiad i gynyddu amrywiaeth mewn gweithlu medrus sy’n bodoli eisoes, rwy’n dymuno sicrhau ein bod yn parhau i fod yn un o arweinwyr y byd," meddai.

 

“Nid yn unig y gall ynni niwclear yrru ein cyflenwad pŵer, mae’n pweru swyddi lleol, ffyniant economaidd ac arwain arloesi yn y DU. Mae’r Cynnig Sector hwn yn nodi moment bwysig iawn ar gyfer y Llywodraeth a’r diwydiant i gydweithio i ddarparu Strategaeth Ddiwydiannol fodern, gyrru twf glân a sicrhau bod niwclear sifil yn parhau i fod yn rhan bwysig o ddyfodol ynni’r DU.”

 

Bydd y Cynnig sector hefyd yn gweld:

 

• Cyfleoedd o dwf yn y gadwyn gyflenwi niwclear drwy gefnogaeth y Llywodraeth a’r diwydiant ar y cyd i gefnogi cwmnïau bach y DU i gael mynediad at gontractau o werth uwch a marchnadoedd newydd 

 

• Hyd ar £44 miliwn o nawdd ymchwil a datblygu i gefnogi datblygiad Uwch Adweithyddion Modiwlar

 

• Partneriaeth newydd, ddeinameg gyda Llywodraeth Cymru i ddatblygu cyfleuster hydroleg thermal yng Ngogledd Cymru fel rhan o’r Rhaglen Arloesi Niwclear – i gefnogi dyluniad a datblygiad uwch dechnolegau niwclear

 

• Lleihad sylweddol mewn costau yn ymwneud â’r sector drwy fuddsoddiad mewn technoleg newydd o’r radd flaenaf - gan olygu y gellir cynhyrchu ynni niwclear mewn modd cost-effeithiol - biliau rhatach a thawelwch meddwl i ddefnyddwyr ynni  

 

 Am ragor ar y Cynnig Twf Gogledd Cymru a Chefnogi’r Cynnig, cliciwch yma.

 

#CefnogirCais

Share this page

Print this page